Zarządzanie Strategiczne w Przedsiębiorstwie

O tym, jak istotne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa jest zarządzanie strategiczne, napisano opasłe tomy. Jak pokazuje praktyka, w natłoku bieżących spraw, trudno jednak znaleźć czas na analizę działalności w dłuższej, strategicznej perspektywie.

Zazwyczaj to właśnie bieżące sprawy wygrywają z tymi strategicznymi. Decyzje dotyczące spraw strategicznych podejmowane są zazwyczaj wtedy, gdy mamy więcej wolnego czasu, a jak wiadomo - tego zawsze brakuje. Nawet najlepiej przygotowany plan wieloletni nie ochroni nas przed napotkaniem przeszkód w trakcie jego realizacji. Jak odróżnić ważne elementy strategiczne od operacyjnych? Czy podejmowanie decyzji operacyjnych, przybliża nas do osiągnięcia celów długoterminowych? Czy konkretna decyzja o inwestycji lub zakupie przybliży nas do osiągnięcia celów strategicznych? Jak zdobyć pewność, że realizujemy nasze cele strategiczne i jak upewnić się, że będziemy mogli z odpowiednim wyprzedzeniem zareagować, gdy tak nie będzie?

Wielokrotnie, realizacja doraźnych, krótkookresowych celów nie jest kompatybilna z celami oraz priorytetami strategicznymi. Osiągając doraźne korzyści, narażamy się na ich negatywne, odłożone w czasie konsekwencje oraz pogarszające się wyniki. Zwykle, koszt doraźnych korzyści zdecydowanie przekracza uzyskane krótkookresowe rezultaty.

Najlepsze wyjście z tej sytuacji to znalezienie rozwiązania, które pozwoli połączyć codzienne zadania z perspektywicznym planem dłuogokresowym razem z możliwością kontrolowania, czy w bieżącej działalności, organizacja nie oddala się od swoich strategicznych celów długoterminowych. To rozwiązanie zostało opracowane w latach 90-tych przez P. Nortona i R. Kaplana i nosi nazwę Balanced Scorecard (zrównoważona karta wyników). 

Balanced Scorecard umożliwia rozpoznać nadrzędne kierunki rozwoju, ułatwia zdefiniować potrzebne zasoby, a także kluczowe dla realizacji strategii umiejętności. Ponadto zrównoważona karta wyników identyfikuje inicjatywy-projekty, które powinny zostać wdrożone, by organizacja osiągnęła zaplanowane cele. Tym sposobem, można przełożyć misję i wizję organizacji na operacyjny plan działania. 

Dzięki zastosowaniu zrównoważonej karty wyników możliwe jest przełożenie wizji i misji organizacji na operacyjny plan działania, który poprzez integrację z budżetem rocznym, pozwala nam na bieżąco śledzić postępy w realizacji strategii.

Balanced Scorecard to z drugiej strony metoda zarządzania pozwalająca na dostrojenie organizacji do potrzeb realizacji celów strategicznych. Owo dostrojenie umożliwia przedsiębiorstwu skoncentrowanie się na tym co jest kluczowe dla przyszłości i pozwala tam przede wszystkim skoncentrować uwagę oraz kluczowe zasoby.

Balanced Scorecard oparty jest w dużej mierze na świadomości pracowników i znajomości przez nich ich miejsca w planie strategicznym i wpływu jaki mają w ich codziennej pracy na osiąganie długoterminowych celów całej organizacji. Zapewniane jest to poprzez odpowiednio skonstruowany system informacyjny, dostarczający adekwatnie do szczebla organizacji, informacje o celach i poziomie ich realizacji, wspierając również analizę ewentualnych odchyleń.

 

Zakres oferowanych usług obejmuje:

 • Organizacja oraz przeprowadzenie sesji, szkoleń i warsztatów strategicznych dla klienta
 • Projektowanie Balanced Scorecard oraz jej integrowanie z systemem zarządzania i procesami przedsiębiorstwa
 • Implementacja Balanced Scorecard u klienta wraz z wdrożeniem jej w narzędziach informatycznych
 • Konsulting przy wyborze narzędzia informatycznego wykorzystanego przy wdrażeniu oraz raportowaniu BSC
 • Definiowanie wymagań biznesowych i tworzenie koncepcji rozwiązań w zakresie zarządzania strategicznego jako tzw. Blue Print we wdrożeniach systemów IT
 • Planowanie i projektowanie systemów informacji zarządczej na bazie technologii hurtowni danych
 • Prowadzenie szkoleń dotyczących BSC dla pracowników z rozmaitych szczebli przedsiębiorstwa
 • Audyt skuteczności wdrożenia Balanced Scorecard (rewitalizacja BSC - zrównoważonej karty wyników)
 • Opracowanie standardów raportowania realizacji strategii ich integracja z system raportowania zarządczego przedsiębiorstwa
 • Wsparcie w organizacji i przeprowadzaniu okresowych przeglądów realizacji strategii.

Główne korzyści z wdrożenia Balanced Scorecard (zrównoważona karta wyników):

1. Osiągnięcie sukcesu w długim okresie poprzez satysfakcję klientów i akcjonariuszy; 
2. Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów w wyniku dostrojenia celów poszczególnych pionów, 
departamentów, działów/wydziałów do celów długoterminowych całego przedsiębiorstwa; 
3. Uzgodnienie strategii w przedsiębiorstwie i przełożenie jej na system powiązanych celów i mierników
pozwalających na jej operacyjną realizację; 
4. Ścisłe powiązanie systemów controlingu strategicznego z operacyjnym, pozwalające na analizę i interpretację
wyników bieżących w kontekście strategicznym; 
5. Koncentracja wysiłku i zasobów na priorytetach strategicznych i na kluczowych inicjatywach (projektach)
strategicznych, podejmowanych w celu prześcignięcia konkurentów; 
6. Zapewnienie bieżącej informacji zwrotnej dla Zarządu i kierownictwa o wynikach realizacji przyjętej strategii oraz
o potencjalnych zagrożeniach (systemu wczesnego ostrzegania); 
7. Wyjaśnienie strategii przedsiębiorstwa pracownikom; 
8. Strategiczne ukierunkowanie działań pracowników na poszczególnych szczeblach organizacyjnych
przedsiębiorstwa.Osiągniecie sukcesu w długim okresie poprzez satysfakcję klientów i akcjonariuszy;

 
OFEROWANE SZKOLENIA

 • Szkolenie Zrównoważona Karta Wyników
 • Szkolenie Hoshin Kanri
 • Szkolenie Zarządzanie przez Cele
 • Copy of Szkolenie Zrównoważona Karta Wyników
 •  

  facebook

  ul. Młyńska 5/9 61-729 Poznań
  +48 61 666 13 74 biuro@openhorizon.com.pl