Szkolenie LSS Black Belt

Cele szkolenia:

 Lean Six Sigma jest najbardziej skuteczną metodyką doskonalenia procesów, która pozwala  uzyskać spektakularne rezultaty w zakresie podnoszenia jakości produktów i świadczonych usług, redukcji kosztów złej jakości (COPQ), obniżki kosztów realizacji procesów, podnoszenia satysfakcji klientów.  Lean Six Sigma jest połączeniem zalet dwóch filozofii zarządzania  jakością - Six Sigma ukierunkowanej na redukcję zmienności oraz Lean Manufacturing ukierunkowanej na odchudzanie procesów ze zbędnych działań i eliminowanie źródeł wszelkiego marnotrawstwa.

Głównym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu metodyki Lean Six Sigma oraz cyklu doskonalenia DMAIC (Define - Zdefiniuj, Measure - Zmierz, Analyse - Analizuj, Improve - Usprawnij, Control - Skontroluj) a także narzędzi doskonalenia procesów na poziomie Black Belt.  Uczestnicy poznają przydatne narzędzia jakościowe, metody i narzędzia statystyczne jak również zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania zmianą, zarządzania projektem oraz zarządzania zespołem projektowym.

Black Belt to kluczowa rola w programie wdrożenia Lean Six Sigma jak również we wszelkich programach zarządzania jakością oraz doskonalenia procesów. Black Belt to osoba,  która posiada duże doświadczenie biznesowe, jest liderem i inicjatorem zmian oraz kierownikiem projektów usprawniających. Black Belt winien biegle  posługiwać się w praktyce narzędziami Lean Six Sigma oraz potrafić tą wiedzę w sposób przystępny przekazywać innym członkom organizacji. Black Belt prowadzi kluczowe dla organizacji projekty usprawnień w procesach  dla których wartość korzyści z usprawnienia procesu przekracza zwykle kwotę 1 mln $.Black Belt
to również coach oraz mentor wspierający Green Belts w ramach prowadzonych przez nich projektów. To również typowy  kierownik projektu (Project Manager) potrafiący sprawnie zarządzać projektem oraz zespołem projektowym w ramach istniejących ograniczeń zasobowych, czasowych oraz  realizowanego zakresu projektu.

 

Opis szkolenia:


W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

1. czym jest zarządzanie procesami i dlaczego jest kluczowe dla ciągłego doskonalenia funkcjonowania przedsiębiorstwa?
2. jak skutecznie wprowadzać usprawnienia w organizacji?
3. jak prawidłowo zdefiniować projekt usprawniający?
4. jak prawidłowo zbudować zespół projektowy?
5. jak skutecznie zarządzać zespołem projektowym?
6. jakie narzędzia wykorzystać żeby usprawnić pracę zespołu projektowego?
7. jak zbudować harmonogram projektu i określić jego ścieżkę krytyczną?
8. jak zdiagnozować i usunąć źródła problemów i wąskie gardła w procesie?
9. jak wykorzystać pracę zespołową do rozwiązywania problemów biznesowych?
10. jak identyfikować ryzyka w projekcie i im zapobiegać?
11. jak praktycznie zastosować poszczególne poznane narzędzia jakościowe?
12. jak wykorzystać zaawansowane narzędzia statystyczne do doskonalenia procesów?
13. w jaki sposób na etapie projektowania rozwiązania unikać błędów ujawniających się po wdrożeniu?
14. w jaki sposób podnosić jakość procesu oraz zmniejszać koszty jego realizacji?
15. jak zbudować skuteczny system ciągłego doskonalenia procesów przedsiębiorstwa?
16. jak zbudować i utrzymać system ciągłego doskonalenia w przedsiębiorstwie?


Materiały szkoleniowe:

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe obejmujące 850 stron i zawierające: wykład, słownik pojęć, literaturę, przykłady, ćwiczenia oraz studia przypadków. Uczestnicy otrzymują również gotowe formularze, pomagające zastosowanie poszczególnych narzędzi.

 

Czas trwania szkolenia:


Szkolenie trwa szesnaście dni szkoleniowych - w sumie 128h. Szkolenie łączy w sobie formułę wykładu oraz warsztatów praktycznych, w trakcie których uczestnicy poznają teorię, analizują studia przypadków, wykonują ćwiczenia praktyczne i na tej podstawie przy wsparciu trenera przygotowują rozwiązanie jednego problemu istotnego dla ich przedsiębiorstw. Praca nad rozwiązaniem konkretnego problemu zgodnie z procesem DMAIC jest częścią szkolenia i warunkiem certyfikacji uczestnika.

Szkolenie składa się z ośmiu modułów. Każdy z modułów obejmuje odpowiednio 2 dni szkoleniowe.

Szkolenie jest realizowane w formule praktycznych warsztatów i ćwiczeń pozwalających uczestnikom zastosowanie w praktyce przedstawionej teorii. Uczestnicy w ramach szkolenia pracują nad własnym projektem , w którym wykorzystują przy wsparciu trenera poznane narzędzia i metody przy rozwiązywaniu rzeczywistego problemu w ich organizacji. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają podstawowe narzędzia jakościowe oraz statystyczne (Excel oraz Minitab).

Każdy z uczestników po zakończeniu szkolenia i zaliczeniu końcowego egzaminu otrzymuje certyfikat uczestnictwa. Osoby zainteresowane uzyskaniem certyfikatu Black Belt muszą wdrożyć rozwiązanie dwóch zidentyfikowanych problemów w swoim przedsiębiorstwie w pełnym cyklu DMAIC. Następnie na podstawie przekazanych przez uczestnika materiałów dokumentujących zrealizowanie projektów usprawniających wydawany jest nieodpłatnie certyfikat.


Adresaci szkolenia:


Kierownicy wysokiego i średniego szczebla zarządzania, Eksperci Procesowi, Inżynierowie i Analitycy Procesów, Project Managerowie, Pełnomocnicy ds. Jakości, osoby zarządzające i usprawniające procesy, osoby odpowiedzialne za wdrożenie programu jakości w Firmie.

 

Trener:


Certyfikowany Master Black Belt z kilkunastoletnim doświadczeniem praktycznym

 

 
Ogólny plan szkolenia:

 

Sesja 1

 1. Geneza Lean Six Sigma
 2. Pojęcie procesu i istota podejścia procesowego w zarządzaniu
 3. Zarządzanie procesami - geneza i istota podejścia
 4. Procesy w przedsiębiorstwie
 5. Role w organizacji w ramach systemu zarządzania procesami
 6. Lean Six Sigma na tle innych systemów zarządzania
 7. Korzyści z zastosowania narzędzi Lean Six Sigma
 8. Klient procesu i orientacja na klienta
 9. Proces DMAIC
 10. Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie i kluczowe role (Project Manager, Sponsor itd.)
 11. Rola Black Belts w organizacji
 12. Priorytetyzacja projektów i zarządzanie portfelem projektów
 13. Tworzenie zespołu projektowego
 14. Typy zespołów oraz ich ograniczenia
 15. Kluczowe role w zespole projektowym


Sesja 2

 1. Cykl życia zespołu
 2. Komunikacja w zespole projektowym
 3. Motywowanie członków zespołu projektowego
 4. Tworzenie dokumentacji projektowej (Project Charter)
 5. Analiza kosztów i korzyści (CBA - Cost Benefis Analysis)
 6. Pozyskiwanie głosu klienta (VOC - Voice of the Customer) oraz wymagań klienta (CTQ - Critical to Quality)
 7. QFD - Quality Function Deployment oraz modelu Kano
 8.  Filozofia Lean Management
 9. Pojęcie strumienia wartości 
 10. Mapowanie procesu w praktyce
 11. Mapowanie strumienia wartości (Value Stream Mapping)
 12. Drzewo CTQ/proces
 13. Definiowanie miar dla CTQ
 14. Typy danych i ich ograniczenia
 15. Podstawowe pojęcia i wzory statystyczne 

 

Sesja 3

 1. Tworzenie systemu pomiarowego procesu
 2. Plan zbierania danych (Data Collection Plan)
 3. Zarządzanie procesami a filozofia Lean Six Sigma
 4. Zarządzanie czasem w projekcie
 5. Zarządzanie interesariuszami
 6. Tworzenie planu projektu i zmonitorowanie realizacji
 7. Typy rozkładów danych i ich cechy
 8. Obliczanie prawdopodobieństwa zdarzeń
 9. Zasady próbkowania statystycznego
 10. MSA - analiza systemu pomiarowego w praktyce - dane dyskretne i ciągłe
 11. Mapowanie i analiza strumienia wartości  (Value Stream Mapping)
 12. Analiza graficzna danych 
 13. Identyfikacja głównych źródeł marnotrawstwa w procesie (muda)
 14. Zastosowanie FMEA (Failure Mode and Efect Analysis)
 15. Identyfikacja przyczyn zmienności 


Sesja 4

 1. Ocena zdolności procesu dla danych dyskretnych 
 2. Ocena zdolności procesu dla danych ciągłych 
 3. Identyfikacja przyczyn zmienności 
 4. Benchmarking 
 5. Diagram Ishikawy (Fish bone), 5WHY oraz zastosowanie analizy Pareto.
 6. Zastosowanie FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)
 7. Identyfikacja przyczyn zmienności - Minitab
 8. Analiza zależności pomiędzy zmiennymi - Minitab
 9. Podstawowe testy statystyczne - przegląd
 10. Analiza regresji, regresja wielu zmiennych, regresja logistyczna
 11. Analiza zależności pomiędzy wieloma zmiennymi (Multivariate tools)
 12. Analiza danych atrybutowych
 13. Parametryczne testy statystyczne
 14. Nieparametryczne testy statystyczne (Mood's Median, Levene's test, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney)
 15. Ustalenie celu dla usprawnień

 

Sesja 5

 1. Zarządzanie interesariuszami
 2. Tworzenie i zarządzanie harmonogramem
 3. Zarządzanie ryzykiem projektu
 4. Monitorowanie zaawansowania realizacji projektu
 5. Ocena efektywności pracy zespołu projektowego
 6. Rozwiązywanie konfliktów
 7. Przydatne narzędzia decyzyjne w pracy zespołowej
 8. Zasady projektowania eksperymentów (DOE - Design of Experiment)
 9. Rodzaje DOE i ich zastosowanie
 10. Zasady projektowania eksperymentów (DOE - Design of Experiment)
 11. Rodzaje DOE i ich zastosowanie  
 12. Ustalenie tolerancji operacyjnych 
 13. Eliminacja marnotrawstwa
 14. Pull production, Takt time, balansowanie procesu
 15. Heijunka i Jidoka 
 16. Kanban 

 

Sesja 6

 1. SMED, TPM  
 2. 5 S oraz Gra 5 S
 3. Mistake Proofing
 4. Teoria ograniczeń - wprowadzenie (Theory of Constraints - TOC)
 5. Podstawowe narzędzia TOC i korzyści z zastosowania
 6. Mistake Proofing 
 7. Taguchi Robust design
 8. Design for Six Sigma - DFSS - framework i kluczowe narzędzia
 9. Pomiar zdolności procesu usprawnionego 
 10. Karty kontrolne (dane atrybutowe i dane ciagłe) - zastosowanie, wdrożenie i kalibracja
 11. Monitorowanie procesu i Plan Kontroli
 12. Projektowanie dashboardu
 13. Balanced ScoreCard 
 14. Utrzymanie i rozwój systemu ciągłego doskonalenia
 15. Raportowanie danych w ramach systemu zarządzania procesami w firmie
 16. Test sprawdzający wiedzę

Termin i lokalizacja

Lean Six Sigma Black Belt online

Sesja 1: 30-31 marzec 2022
Sesja 2: 11-12 kwiecień 2022
Sesja 3: 21-22 kwiecień 2022
Sesja 4: 28-29 kwiecień 2022
Sesja 5: 19 – 20 maja 2022
Sesja 6: 7 – 8 czerwiec 2022
Sesja 7: 21 – 22 czerwiec 2022
Sesja 8: 4 – 5 lipiec 2022

Czas trwania: 16 dni

ONLINE

start: 30-31 marzec 2022
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Black Belt

Sesja 1: 10 - 11 maja 2022
Sesja 2: 24 - 25 maja 2022
Sesja 3: 1 - 2 czerwiec 2022
Sesja 4: 9 - 10 czerwiec 2022
Sesja 5: 21-22 czerwiec 2022
Sesja 6: 4 - 5 lipiec 2022
Sesja 7: 2 - 3 sierpień 2022
Sesja 8: 16 - 17 sierpień 2022

Czas trwania: 16 dni

Warszawa

start: 10 - 11 maja 2022
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Black Belt online

Sesja 1: 10 - 11 maja 2022
Sesja 2: 24 - 25 maja 2022
Sesja 3: 1 - 2 czerwca 2022
Sesja 4: 9 - 10 czerwca 2022
Sesja 5: 21-22 czerwca 2022
Sesja 6: 4 - 5 lipiec 2022
Sesja 7: 2 - 3 sierpnia 2022
Sesja 8: 16 - 17 sierpnia 2022

Czas trwania: 16 dni

ONLINE

start: 10 - 11 maja 2022
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Black Belt

Sesja 1: 28 - 29 czerwca 2022
Sesja 2: 14 - 15 lipca 2022
Sesja 3: 25 - 26 lipca 2022
Sesja 4: 4 - 5 sierpnia 2022
Sesja 5: 18 - 19 sierpnia 2022
Sesja 6: 5 - 6 września 2022
Sesja 7: 19 - 20 września 2022
Sesja 8: 6 - 7 października 2022

Czas trwania: 16 dni

Warszawa

start: 28 - 29 czerwca 2022
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Black Belt online

Sesja 1: 11 - 12 sierpnia 2022
Sesja 2: 22 - 23 sierpnia 2022
Sesja 3: 1 - 2 września 2022
Sesja 4: 12- 13 września 2022
Sesja 5: 3 - 4 października 2022
Sesja 6: 27 - 28 października 2022
Sesja 7: 17 - 18 listopada 2022
Sesja 8: 30 listopada- 1 grudnia 2022

Czas trwania: 16 dni

 

ONLINE

start: 11 - 12 sierpnia 2022
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Black Belt

Sesja 1: 26 - 27 września 2022
Sesja 2: 13 - 14 października 2022
Sesja 3: 24 - 25 października 2022
Sesja 4: 7 - 8 listopada 2022
Sesja 5: 28 - 29 listopada 2022
Sesja 6: 13 - 14 grudnia 2022
Sesja 7: 4 - 5 stycznia 2023
Sesja 8: 17 - 18 stycznia 2023

 Czas trwania: 16 dni

Warszawa

start: 26 - 27 września 2022
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Black Belt online

Sesja 1: 10 - 11 października 2022
Sesja 2: 20 - 21 października 2022
Sesja 3: 3 - 4 listopada 2022
Sesja 4: 14 - 15 listopada 2022
Sesja 5: 28 - 29 listopada 2022
Sesja 6: 13 - 14 grudnia 2022
Sesja 7: 4 - 5 stycznia 2023
Sesja 8: 17 - 18 stycznia 2023

 Czas trwania: 16 dni

ONLINE

start: 10 - 11 października 2022
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Black Belt

Sesja 1: 9 - 10 listopada 2022
Sesja 2: 24 - 25 listopada 2022
Sesja 3: 5 - 6 grudnia 2022
Sesja 4: 19 - 20 grudnia 2022
Sesja 5: 11 - 12 stycznia 2023
Sesja 6: 30 - 31 stycznia 2023
Sesja 7: 14 - 15 lutego 2023
Sesja 8: 27- 28 lutego 2023

Czas trwania: 16 dni

Warszawa

start: 9 - 10 listopada 2022
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Black Belt online

Sesja 1: 15 - 16 grudnia 2022
Sesja 2: 9 - 10 stycznia 2023
Sesja 3: 23- 24 stycznia 2023
Sesja 4: 2 - 3 luty 2023
Sesja 5: 21 - 21 luty 2023
Sesja 6: 9 - 10 marca 2023
Sesja 7: 20- 21 marca 2023
Sesja 8: 3 - 4 kwietnia 2023

Czas trwania: 16 dni

ONLINE

start: 15 - 16 grudnia 2022
zapisz się na szkolenie

facebook