Szkolenie LSS Black Belt (Green Belt upgrade to Black Belt)

Cele szkolenia:

Lean Six Sigma jest najbardziej skuteczną metodyką doskonalenia procesów, która pozwala  uzyskać spektakularne rezultaty w zakresie podnoszenia jakości produktów i świadczonych usług, redukcji kosztów złej jakości (COPQ), obniżki kosztów realizacji procesów, podnoszenia satysfakcji klientów.  Lean Six Sigma jest połączeniem zalet dwóch filozofii zarządzania  jakością - Six Sigma ukierunkowanej na redukcję zmienności oraz Lean Manufacturing ukierunkowanej na odchudzanie procesów ze zbędnych działań i eliminowanie źródeł wszelkiego marnotrawstwa.

Black Belt to kluczowa rola w programie wdrożenia Lean Six Sigma jak również we wszelkich programach zarządzania jakością oraz doskonalenia procesów. Black Belt to osoba,  która posiada duże doświadczenie biznesowe, jest liderem i inicjatorem zmian oraz kierownikiem projektów usprawniających. Black Belt winien biegle  posługiwać się w praktyce narzędziami Lean Six Sigma oraz potrafić tą wiedzę w sposób przystępny przekazywać innym członkom organizacji. Black Belt prowadzi kluczowe dla organizacji projekty usprawnień w procesach  dla których wartość korzyści z usprawnienia procesu przekracza zwykle kwotę 1 mln $.

Black Belt to również coach oraz mentor wspierający Green Belts w ramach prowadzonych przez nich projektów. To również typowy  kierownik projektu (Project Manager) potrafiący sprawnie zarządzać projektem oraz zespołem projektowym w ramach istniejących ograniczeń zasobowych, czasowych oraz  realizowanego zakresu projektu.

Głównym celem szkolenia jest rozszerzenie wiedzy uczestników zdobytej w trakcie kursu Green Belt zarówno w zakresie narzędzi usprawniania procesów wg metodyki Lean Six Sigma i cyklu doskonalenia DMAIC (Define - Zdefiniuj, Measure - Zmierz, Analyse - Analizuj, Improve - Usprawnij, Control - Skontroluj) oraz DFSS - Design For Six Sigma.  Uczestnicy poznają nowe narzędzia jakościowe, metody i narzędzia statystyczne jak również zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania zmianą, zarządzania projektem oraz zarządzania zespołem projektowym.


Opis szkolenia:

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

1. czym jest zarządzanie procesami i dlaczego jest kluczowe dla ciągłego doskonalenia funkcjonowania przedsiębiorstwa?
2. jak skutecznie wprowadzać usprawnienia w organizacji?
3. jak prawidłowo zdefiniować projekt usprawniający?
4. jak prawidłowo zbudować zespół projektowy?
5. jak skutecznie zarządzać zespołem projektowym?
6. jakie narzędzia wykorzystać żeby usprawnić pracę zespołu projektowego?
7. jak zbudować harmonogram projektu i określić jego ścieżkę krytyczną?
8. jak zdiagnozować i usunąć źródła problemów i wąskie gardła w procesie?
9. jak wykorzystać pracę zespołową do rozwiązywania problemów biznesowych?
10. jak identyfikować ryzyka w projekcie i im zapobiegać?
11. jak praktycznie zastosować poszczególne poznane narzędzia jakościowe?
12. jak wykorzystać zaawansowane narzędzia statystyczne do doskonalenia procesów?
13. w jaki sposób na etapie projektowania rozwiązania unikać błędów ujawniających się po wdrożeniu?
14. w jaki sposób podnosić jakość procesu oraz zmniejszać koszty jego realizacji?
15. jak zbudować skuteczny system ciągłego doskonalenia procesów przedsiębiorstwa?
16. jak zbudować i utrzymać system ciągłego doskonalenia w przedsiębiorstwie?


Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa osiem dni szkoleniowych - w sumie 64 h. Szkolenie łączy w sobie formułę wykładu oraz warsztatów praktycznych, w trakcie których uczestnicy poznają teorię, analizują studia przypadków, wykonują ćwiczenia praktyczne i na tej podstawie przy wsparciu trenera przygotowują rozwiązanie jednego problemu istotnego dla ich przedsiębiorstw. Rozwiązanie problemu zgodnie z procesem DMAIC jest częścią szkolenia i warunkiem certyfikacji uczestnika. Jeden dzień szkoleniowy (8h) przeznaczony jest całkowicie na konsultacje indywidualne w projektach usprawniających prowadzonych przez uczestników.

Szkolenie składa się z trzech modułów. Każdy z modułów trwa po 2  dni szkoleniowe.

Szkolenie jest realizowane w formule praktycznych warsztatów i ćwiczeń pozwalających uczestnikom zastosowanie w praktyce przedstawionej teorii. Uczestnicy w ramach szkolenia pracują nad własnym projektem, w którym wykorzystują przy wsparciu trenera poznane narzędzia i metody przy rozwiązywaniu rzeczywistego problemu w ich organizacji. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają podstawowe narzędzia jakościowe oraz statystyczne (Excel oraz Minitab).

Każdy z uczestników po zakończeniu szkolenia i zaliczeniu końcowego egzaminu otrzymuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. Ażeby uzyskać certyfikat Black Belt należy przeprowadzić i udokumentować dwa projekty usprawniające. Jeśli uczestnik przeprowadził już projekt usprawniający w ramach szkolenia Green Belt jest on mu również zaliczany do certyfikacji Black Belt.   Następnie na podstawie przekazanych przez uczestnika materiałów dokumentujących zrealizowanie projektu usprawniającego wydawany jest nieodpłatnie certyfikat.


Adresaci szkolenia:

Kierownicy średniego i operacyjnego szczebla zarządzania, Specjaliści Procesowi, Inżynierowie i Analitycy Procesów, Project Managerowie, Pełnomocnicy ds. Jakości, osoby zarządzające i usprawniające procesy, osoby odpowiedzialne za wdrożenie programu jakości w Firmie.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zakończenie szkolenia na poziomie Green Belt


Trener:

certyfikowany Master Black Belt z kilkunastoletnim doświadczeniem praktycznym


Materiały szkoleniowe:

Segregator z materiałami szkoleniowymi (450 stron) zawierający wykład, słownik pojęć, literaturę, przykłady, ćwiczenia oraz studia przypadków. Uczestnicy otrzymują również gotowe formularze, pomagające zastosowanie poszczególnych narzędzi.


Ogólny plan szkolenia:

Sesja 1

 1. Zarządzanie procesami - geneza i istota podejścia
 2. Procesy w przedsiębiorstwie
 3. Role w organizacji w ramach systemu zarządzania procesami
 4. Zarządzanie procesami a filozofia Lean Six Sigma
 5. Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie i kluczowe role (Project Manager, Sponsor itd.)
 6. Rola Black Belts w organizacji
 7. Priorytetyzacja projektów i zarządzanie portfelem projektów
 8. Tworzenie zespołu projektowego
 9. Typy zespołów oraz ich ograniczenia
 10. Kluczowe role w zespole projektowym
 11. Cykl życia zespołu
 12. Komunikacja w zespole projektowym
 13. Motywowanie członków zespołu projektowego
 14. Zarządzanie czasem w projekcie
 15. Zarządzanie interesariuszami
 16. Tworzenie planu projektu i zmonitorowanie realizacji
 17. Przydatne narzędzia decyzyjne w pracy zespołowej
 18. Ocena efektywności pracy zespołu projektowego


Sesja 2

 1. Rozwiązywanie konfliktów
 2. Typy danych i ich ograniczenia
 3. Typy rozkładów danych i ich cechy
 4. Obliczanie prawdopodobieństwa zdarzeń
 5. Zasady próbkowania statystycznego
 6. MSA - analiza systemu pomiarowego w praktyce - dane dyskretne i ciągłe
 7. Mapowanie i analiza strumienia wartości  (Value Stream Mapping)
 8. Analiza graficzna danych
 9. Identyfikacja głównych źródeł marnotrawstwa w procesie
 10. Zastosowanie FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) do ciągłego doskonalenia - aspekty wdrożeniowe
 11. Identyfikacja przyczyn zmienności 
 12. Analiza regresji, regresja wielu zmiennych, regresja logistyczna
 13. Analiza zależności pomiędzy wieloma zmiennymi (Multivariate tools)
 14. Analiza danych atrybutowych
 15. Parametryczne testy statystyczne
 16. Nieparametryczne testy statystyczne (Mood's Median, Levene's test, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney)
 17. Ocena efektywności pracy zespołu projektowego
 18. Rozwiązywanie konfliktów

 

Sesja 3

 1. Przydatne narzędzia decyzyjne w pracy zespołowej
 2. Zasady projektowania eksperymentów (DOE - Design of Experiment)
 3. One-factor oraz Two-level fractional factorial experiments
 4. Full factorial experiments
 5. Teoria ograniczeń - wprowadzenie (Theory of Constraints - TOC)
 6. Podstawowe narzędzia TOC i korzyści z zastosowania
 7. Mistake Proofing 
 8. Taguchi Robust design
 9. Design for Six Sigma - DFSS - framework i kluczowe narzędzia
 10. Karty kontrolne (dane atrybutowe i dane ciagłe) - zastosowanie, wdrożenie i kalibracja
 11. Zarządzanie interesariuszami
 12. Tworzenie i zarządzanie harmonogramem
 13. Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem projektu
 14. Monitorowanie zaawansowania realizacji projektu
 15. Utrzymanie i rozwój systemu ciągłego doskonalenia
 16. Monitorowanie procesu z wykorzystaniem kart kontrolnych (dla danych ciągłych i dyskretnych)
 17. Raportowanie danych w ramach systemu zarządzania procesami w firmie
 18. Test sprawdzający wiedzę

Termin i lokalizacja

Lean Six Sigma GB upgrade to Black Belt

Sesja 1: 21-22 czerwiec 2022
Sesja 2: 4 - 5 lipiec 2022
Sesja 3: 2 - 3 sierpień 2022
Sesja 4: 16 - 17 sierpnień 2022

Czas trwania: 8 dni

Warszawa

start: 21-22 czerwiec 2022
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma GB upgrade to Black Belt online


Sesja 1: 19 – 20 maja 2022
Sesja 2: 7 – 8 czerwiec 2022
Sesja 3: 21 – 22 czerwiec 2022
Sesja 4: 4 – 5 lipiec 2022

Czas trwania: 8 dni

ONLINE

start: 19 – 20 maja 2022
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma GB upgrade to Black Belt

Sesja 1: 18 - 19 sierpnia 2022
Sesja 2: 5 - 6 września 2022
Sesja 3: 19 - 20 września 2022
Sesja 4: 6 - 7 października 2022

Czas trwania: 8 dni

Warszawa

start: 18 - 19 sierpnia 2022
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma GB upgrade to Black Belt online

Sesja 1: 3 - 4 października 2022
Sesja 2: 27 - 28 października 2022
Sesja 3: 17 - 18 listopada 2022
Sesja 4: 30 listopada- 1 grudnia 2022

Czas trwania: 8 dni

ONLINE

start: 3 - 4 października 2022
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma GB upgrade to Black Belt

Sesja 1: 28 - 29 listopada 2022
Sesja 2: 13 - 14 grudnia 2022
Sesja 3: 4 - 5 stycznia 2023
Sesja 4: 17 - 18 stycznia 2023

Czas trwania: 8 dni

Warszawa

start: 28 - 29 listopada 2022
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma GB upgrade to Black Belt online

Sesja 1: 28 - 29 listopada 2022
Sesja 2: 13 - 14 grudnia 2022
Sesja 3: 4 - 5 stycznia 2023
Sesja 4: 17 - 18 stycznia 2023

 

Czas trwania: 8 dni

ONLINE

start: 28 - 29 listopada 2022
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma GB upgrade to Black Belt

Sesja 1: 11 - 12 stycznia 2023
Sesja 2: 30 - 31 stycznia 2023
Sesja 3: 14 - 15 lutego 2023
Sesja 4: 27- 28 lutego 2023

Czas trwania: 8 dni

Warszawa

start: 11 - 12 stycznia 2023
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma GB upgrade to Black Belt online

Sesja 1: 21 - 21 luty 2023
Sesja 2: 9 - 10 marca 2023
Sesja 3: 20- 21 marca 2023
Sesja 4: 3 - 4 kwietnia 2023

Czas trwania: 8 dni

ONLINE

start: 21 - 21 luty 2023
zapisz się na szkolenie

facebook