Szkolenie LSS White Belt

Cele szkolenia:

Lean Six Sigma jest najbardziej skuteczną metodyką doskonalenia procesów, która pozwala  uzyskać spektakularne rezultaty w zakresie podnoszenia jakości produktów i świadczonych usług, redukcji kosztów złej jakości (COPQ), obniżki kosztów realizacji procesów, podnoszenia satysfakcji klientów.  Lean Six Sigma jest połączeniem zalet dwóch filozofii zarządzania  jakością - Six Sigma ukierunkowanej na redukcję zmienności oraz Lean Manufacturing ukierunkowanej na odchudzanie procesów ze zbędnych działań i eliminowanie źródeł wszelkiego marnotrawstwa.

Głównym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy oraz umiejętności związanych z posługiwaniem się podstawowymi narzędziami usprawniania procesów wg metodyki Lean Six Sigma i cyklu doskonalenia DMAIC (Define - Zdefiniuj, Measure - Zmierz, Analyse -Analizuj, Improve - Usprawnij, Control - Skontroluj).

White Belt to osoba,  która legitymuje się doświadczeniem biznesowym i odpowiednim poziomem wiedzy o procesach w których na co dzień uczestniczy. Współpracuje z Green Belts oraz Black Belts w ramach projektów usprawniających procesy, realizując przydzielone zadania projektowe.

White Belt winien sprawnie posługiwać się w praktyce podstawowymi narzędziami Lean Six Sigma, rozumieć istotę procesu oraz czynników, które wpływają na efektywność procesów oraz zadowolenie klienta.Opis szkolenia:

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

  1. czym jest Lean Six Sigma i do czego służy? 
  2. jakie są główne atuty i korzyści zastosowania  Lean Six Sigma?
  3. w jaki sposób postępować żeby sprawnie rozwiązać problem w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa?
  4. jak ocenić czy realizowany proces biznesowy jest efektywny?
  5. w jaki sposób przedstawić graficznie przebieg procesu?
  6. jak zidentyfikować marnotrawstwo w procesie?
  7. jak zdiagnozować i usunąć źródła problemów i wąskie gardła w procesie?
  8. jakie dane należy zgromadzić żeby ustalić przyczynę źródłową problemu?
  9. jakie najskuteczniejsze narzędzia zastosować do rozwiązania problemu?
  10. jak analizować dane oraz mapę procesu?

 

Adresaci szkolenia:


Specjaliści procesowi, inżynierowie i analitycy procesów, specjaliści produkcji, logistyki, gospodarki remontowej, zapatrzenia, sprzedaży i dystrybucji, kierownicy średniego i operacyjnego szczebla zarządzania, uczestnicy procesów biznesowych zaangażowani w projekty usprawniające.


Trener:

certyfikowany Black Belt z wieloletnim doświadczeniem projektowym i trenerskim


Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa 2 dni szkoleniowe - w sumie 16h. Szkolenie obejmuje również indywidualne konsultacje dla uczestników. Szkolenie łączy w sobie formułę wykładu oraz warsztatów praktycznych, w trakcie których uczestnicy poznają teorię, analizują studia przypadków, wykonują ćwiczenia praktyczne poznając w ten sposób podstawowe narzędzia lean six sigma.

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają cykl usprawniania procesów DMAIC (D-Define, M-Measure, A-Analyse, I-Improve, C-Control),  podstawy zarządzania procesami oraz najważniejsze narzędzia jakościowe.


Materiały szkoleniowe:

Segregator z materiałami szkoleniowymi (70 stron) zawierający wykład, słownik pojęć, literaturę, przykłady, ćwiczenia oraz studia przypadków. Uczestnicy otrzymują również gotowe formularze, wspomagające zastosowanie poszczególnych narzędzi.


Certyfikacja:

Każdy z uczestników po zakończeniu szkolenia otrzymuje certyfikat WHITE BELT.


Ogólny plan szkolenia:

 

Dzień 1

1.Typowe przykłady radzenia sobie z problemami- wprowadzenie.
2.Nazywamy rzeczy po imieniu - identyfikacja problemów w praktyce .
3.Opis problemu w praktyce.
4.Przegląd i priorytetyzacja zidentyfikowanych problemów (macierz decyzyjna, macierz Eisenhowera).
5.Metody rozwiązywania problemów - PDCA, DMAIC, 8D (osiem dyscyplin), raport A3.
6.Podstawowe elementy filozofii Lean Management.
7.Symulacja procesu.
8.Cele i korzyści z zastosowanie Lean Management.
9.Lean jako zmiana w kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa.
10.Przegląd i obszary zastosowania podstawowych narzędzi.
11. Geneza Six Sigma oraz cykl doskonalenia DMAIC
12. Kaizen - omówienie, studium przypadku.

 

Dzień 2

1.Rozwiązania organizacyjne wspierające KAIZEN.
2.Identyfikacja marnotrawstwa (muda).
3.Zastosowanie i przykłady Poka Yoke.
4.System produkcyjny ssący (pull) i pchający (push).
5.VSM - mapowanie obecnego strumienia wartości.
6.Tworzenie linii czasu oraz obliczanie Lead Time, Processing Time oraz VA/NVA.
7.Analiza mapy strumienia wartości - takt procesu, balansowanie obciążenia pracą.
8. Analiza przyczyn źródłowych problemów - zastosowanie diagramu Ishikawy, 5 WHY oraz Pareto.
9. Standaryzacja pracy oraz stanowiska.
10. Mapowanie procesów i zastosowanie map procesu do rozwiązywania problemów.
11. Opracowanie planu działań i ustalenie odpowiedzialności za ich realizację.
12.Podsumowanie szkolenia i wypełnienie ankiet

 

Termin i lokalizacja

Lean Six Sigma White Belt

Warszawa

28 - 29 czerwiec 2022
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma White Belt online

ONLINE

11 - 12 sierpnia 2022
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma White Belt

Warszawa

26 - 27 września 2022
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma White Belt

Poznań

10 - 11 października 2022
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma White Belt online

ONLINE

10 - 11 października 2022
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma White Belt

Warszawa

9 - 10 listopada 2022
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma White Belt online

ONLINE

15 - 16 grudnia 2022
zapisz się na szkolenie

facebook