Szkolenie LSS Yellow Belt

Szkolenie Yellow Belt

Cele szkolenia:

Lean Six Sigma jest najbardziej skuteczną metodyką doskonalenia procesów, która pozwala uzyskać spektakularne rezultaty w zakresie podnoszenia jakości produktów i świadczonych usług, redukcji kosztów złej jakości (COPQ), obniżki kosztów realizacji procesów, podnoszenia satysfakcji klientów. Lean Six Sigma jest połączeniem zalet dwóch filozofii zarządzania jakością - Six Sigma ukierunkowanej na redukcję zmienności oraz Lean Manufacturing ukierunkowanej na odchudzanie procesów ze zbędnych działań i eliminowanie źródeł wszelkiego marnotrawstwa.
Głównym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy oraz umiejętności związanych z posługiwaniem się podstawowymi narzędziami usprawniania procesów wg metodyki Lean Six Sigma i cyklu doskonalenia DMAIC (Define - Zdefiniuj, Measure - Zmierz, Analyse -Analizuj, Improve - Usprawnij, Control - Skontroluj) na poziomie Yellow Belt.

Yellow Belt to osoba, która legitymuje się doświadczeniem biznesowym i odpowiednim poziomem wiedzy o procesach w których na co dzień uczestniczy. Współpracuje z Green Belts oraz Black Belts w ramach projektów usprawniających procesy, realizując przydzielone zadania projektowe oraz koordynując współpracę z White Belts.

Yellow Belt winien sprawnie posługiwać się w praktyce wieloma narzędziami Lean Six Sigma, rozumieć istotę procesu oraz czynników, które wpływają na efektywność procesów oraz zadowolenie klienta.

Szkolenie Yellow Belt

Opis szkolenia:

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się:
1.czym jest Lean oraz Six Sigma i do czego służą?
2.jakie są główne narzędzia i obszary zastosowania Lean oraz Six Sigma?
3.jak wykorzystać głos klienta do ciągłego doskonalenia?
4.w jaki sposób poprawnie sformułować problem i przełożyć go na proces?
5.co to takiego DMAIC i do czego służy?
6.jak prowadzić projekty i kontrolować rezultaty usprawnień przy wykorzystaniu podejścia DMAIC?
7.jak ocenić czy realizowany proces biznesowy jest efektywny?
8.jak zdiagnozować i usunąć źródła problemów i wąskie gardła w procesie?
9.jak wykorzystać zebrane dane do ustalenia przyczyny problemu?
10.jakie techniki kreatywnego myślenia zastosować do rozwiązania problemu?
11.jak sprawnie wdrażać zmiany zapobiegając ich ponownemu wystąpieniu?


Adresaci szkolenia:

Specjaliści procesowi, inżynierowie i analitycy procesów, specjaliści produkcji, logistyki, gospodarki remontowej, zapatrzenia, sprzedaży i dystrybucji, kierownicy średniego i operacyjnego szczebla zarządzania, uczestnicy procesów biznesowych zaangażowani w projekty usprawniające.


Trener:

certyfikowany Black Belt z wieloletnim doświadczeniem projektowym oraz trenerskim

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa 4 dni szkoleniowe - w sumie 32h. Szkolenie obejmuje również indywidualne konsultacje dla uczestników. Szkolenie łączy w sobie formułę wykładu oraz warsztatów praktycznych, w trakcie których uczestnicy poznają teorię, analizują studia przypadków, wykonują ćwiczenia praktyczne poznając w ten sposób podstawowe narzędzia lean oraz six sigma. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają cykl usprawniania procesów DMAIC (D-Define, M-Measure, A-Analyse, I-Improve, C-Control), podstawy zarządzania procesami oraz najważniejsze narzędzia jakościowe.


Certyfikacja:

Każdy z uczestników po zakończeniu szkolenia i zaliczeniu końcowego egzaminu otrzymuje certyfikat Yellow Belt.


Materiały szkoleniowe:

Segregator z materiałami szkoleniowymi (160 stron) zawierający wykład, słownik pojęć, literaturę, przykłady, ćwiczenia oraz studia przypadków. Uczestnicy otrzymują również gotowe formularze, wspomagające zastosowanie poszczególnych narzędzi.

 

Ogólny plan szkolenia:


Dzień 1

1.Typowe przykłady radzenia sobie z problemami- wprowadzenie.
2.Nazywamy rzeczy po imieniu - identyfikacja problemów w praktyce .
3.Opis problemu w praktyce. 
4.Przegląd i priorytetyzacja zidentyfikowanych problemów (macierz decyzyjna, macierz Eisenhowera). 
5.Metody rozwiązywania problemów - PDCA, DMAIC, 8D (osiem dyscyplin), raport A3.
6.Podstawowe elementy filozofii Lean Management. 
7.Symulacja procesu. 
8.Cele i korzyści z zastosowanie Lean Management. 
9.Lean jako zmiana w kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. 
10.Przegląd i obszary zastosowania podstawowych narzędzi.
11. Geneza Six Sigma oraz cykl doskonalenia DMAIC
12. Kaizen - omówienie, studium przypadku.

Dzień 2

1.Rozwiązania organizacyjne wspierające KAIZEN.
2.Identyfikacja marnotrawstwa (muda). 
3.Zastosowanie i przykłady Poka Yoke. 
4.System produkcyjny ssący (pull) i pchający (push).
5.VSM - mapowanie obecnego strumienia wartości. 
6.Tworzenie linii czasu oraz obliczanie Lead Time, Processing Time oraz VA/NVA. 
7.Analiza mapy strumienia wartości - takt procesu, balansowanie obciążenia pracą.
8. Analiza przyczyn źródłowych problemów - zastosowanie diagramu Ishikawy, 5 WHY oraz Pareto. 
9. Standaryzacja pracy oraz stanowiska.
10. Mapowanie procesów i zastosowanie map procesu do rozwiązywania problemów. 
11. Opracowanie planu działań i ustalenie odpowiedzialności za ich realizację. 
12.Podsumowanie szkolenia i wypełnienie ankiet


Dzień 3

1.Model procesu - wejścia/wyjścia, czynności.
2.Identyfikacja wymagań wobec procesu. 
3.Zasady tworzenia systemu pomiarowego dla procesu.
4.Rodzaje mierników. 
5.Jakie dane powinniśmy gromadzić?
6.Ocena stabilności procesu : . diagram przebiegu (Run chart), karty kontrolne
7. Histogram, Box Plot (wykres pudełkowy). 
8.Zdolność procesu i wskaźniki zdolności – Cp, Cpk, Sigam Procesu, PPM, DPMO
9. Diagram korelacji.
10.Analiza FMEA - Failure Mode and Effects Analysis .
11.Diagram Pokrewieństwa (Affinity Diagram), Diagram Drzewa (Tree Diagram), Diagram How-How .
12. Burza mózgów - odmiany burzy mózgów.

 

Dzień 4

1.Tworzenie scenariuszy rozwiązań problemu .
2.Analiza Pola Sił (Force Field Analysis). 
3.Ocena i wybór rozwiązania problemu. 
4. Standaryzacja - ćwiczenia.
5.Standaryzacja i utrzymanie zmiany - studium przypadku.
6.Zarządzanie wizualne.
7.Gra 5 S.
8.5S etapy wdrożenia.
9.Główne korzyści z wdrożenia 5S.
10.Rola liderów we wdrożeniu 5 S.
11.Zabójcy 5S - bariery i przeszkody w realizacji i utrzymaniu 5S.
12. Podsumowanie szkolenia i wypełnienie ankiet.
13.Test końcowy

 

Termin i lokalizacja

Lean Six Sigma Yellow Belt

Sesja 1: 28 - 29 czerwiec 2022

Sesja 2: 14 - 15 lipiec 2022


czas trwania: 4 dni

Warszawa

start: 28 - 29 czerwiec 2022
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Yellow Belt online

Sesja 1: 11 - 12 sierpnia 2022

Sesja 2: 22 - 23 sierpnia 2022

Czas trwania: 4 dni

ONLINE

start: 11 - 12 sierpnia 2022
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Yellow Belt

Sesja 1: 26 - 27 września 2022

Sesja 2: 13 - 14 października 2022

Czas trwania: 4 dni

Warszawa

start: 26 - 27 września 2022
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Yellow Belt

Sesja 1: 10 - 11 października 2022

Sesja 2: 20 - 21 października 2022

Czas trwania: 4 dni

Poznań

start: 10 - 11 października 2022
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Yellow Belt online

Sesja 1: 10 - 11 października 2022

Sesja 2: 20 - 21 października 2022


czas trwania: 4 dni

ONLINE

start: 10 - 11 października 2022
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Yellow Belt

Sesja 1: 9 - 10 listopada 2022

Sesja 2: 24 - 25 listopada 2022

Czas trwania: 4 dni

Warszawa

start: 9 - 10 listopada 2022
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Yellow Belt online

Sesja 1: 15 - 16 grudnia 2022

Sesja 2: 9 - 10 stycznia 2023

Czas trwania: 4 dni

ONLINE

start: 15 - 16 grudnia 2022
zapisz się na szkolenie

facebook