Szkolenie Lean Six Sigma Yellow Belt

Cele szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy oraz umiejętności związanych z posługiwaniem się podstawowymi narzędziami usprawniania procesów wg metodyki Lean Six Sigma i cyklu doskonalenia DMAIC (Define - Zdefiniuj, Measure - Zmierz, Analyse -Analizuj, Improve - Usprawnij, Control - Skontroluj) na poziomie Yellow Belt.

 

Rola Yellow Belt  w Lean Six Sigma

Lean Six Sigma Yellow Belt to osoba, która legitymuje się doświadczeniem biznesowym i odpowiednim poziomem wiedzy o procesach w których na co dzień uczestniczy. Współpracuje z Green Belts oraz Black Belts w ramach projektów usprawniających procesy, realizując przydzielone zadania projektowe oraz koordynując współpracę z White Belts. Yellow Belt winien sprawnie posługiwać się w praktyce wieloma narzędziami Lean Six Sigma, rozumieć istotę procesu oraz czynników, które wpływają na efektywność procesów oraz zadowolenie klienta.

 


Korzyści ze szkolenia:

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • Zrozumiesz istotę filozofii Lean oraz Six Sigma
 • Poznasz skuteczne narzędzia do usprawniania procesów i rozwiązywania problemów
 • Zdobędziesz umiejętność mapowania oraz analizy przebiegu procesu
 • Poznasz zasady identyfikowania wymagań klientów procesu
 • Dowiesz się jak zbudować system pomiaru efektywności procesu
 • Nauczysz się identyfikowania marnotrawstwa w procesach i przedsiębiorstwie
 • Poznasz cyklu doskonalenia DMAIC
 • Zdobędziesz umiejętność diagnozy i identyfikacji przyczyn źródłowych problemów i wąskich gardeł w procesie
 • Dowiesz się, które narzędzia zastosować do rozwiązania problemu i eliminacji marnotrawstwa
 • Poznasz zasady analizy danych pomiarowych i główne narzędzia służące do analizy i prezentacji danych
 • Dowiesz się jak ocenić zdolność procesu do spełnienia wymagań Klienta
 • Dowiesz się jak przeprowadzić analizę procesu i ocenić stabilność procesu
 • Poznasz inne osoby zafascynowane Lean Six Sigma i nawiążesz nowe znajomości
 • Wymienisz poglądy, doświadczenia i przemyślenia z innymi praktykami


Adresaci szkolenia:

Specjaliści procesowi, inżynierowie i analitycy procesów, specjaliści produkcji, logistyki, gospodarki remontowej, zapatrzenia, sprzedaży i dystrybucji, kierownicy średniego i operacyjnego szczebla zarządzania, uczestnicy procesów biznesowych zaangażowani w projekty usprawniające.


Trener:

certyfikowany Master Black Belt z wieloletnim doświadczeniem projektowym oraz trenerskim

Czas trwania i organizacja szkolenia:

Szkolenie trwa 4 dni szkoleniowe - w sumie 32h. Szkolenie łączy w sobie formułę wykładu oraz warsztatów praktycznych, w trakcie których uczestnicy poznają teorię, analizują studia przypadków, wykonują ćwiczenia praktyczne poznając w ten sposób podstawowe narzędzia Lean Six Sigma. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają cykl usprawniania procesów DMAIC (D-Define, M-Measure, A-Analyse, I-Improve, C-Control),  podstawy zarządzania procesami oraz najważniejsze narzędzia do analizy i doskonalenia procesów. Program szkolenia oraz jego zakres merytoryczny został opracowany na podstawie najlepszych praktyk oraz standardów światowych  m.in. American Society for Quality (ASQ) - wiodącą na świecie organizację certyfikującą w zakresie szkoleń i usług związanych z Lean Six Sigma, a także zaleceń zawartych w normach ISO 18404 oraz ISO 13053. Podobnie jak ASQ posługujemy się w tym zakresie skalą taksonomiczną Bloom’a. Zgodnie z tą skalą można zaplanować i następnie ocenić jaki poziom umiejętności i wiedzy uzyskali uczestnicy szkolenia w kontekście poszczególnych zagadnień omawianych w trakcie kursu


Certyfikacja:

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu testu wiedzy otrzymują certyfikat Lean Six Sigma YELLOW BELT. Certyfikat jest wydawany w języku angielskim.

Zdobyty certyfikat umożliwia dalsze podnoszenie wiedzy z zakresu LEAN SIX SIGMA w ramach kursów uzupełniających do poziomów GREEN ( 4 dni) oraz BLACK BELT (12 dni)


Materiały szkoleniowe:

Segregator z materiałami szkoleniowymi (160 stron) zawierający wykład, słownik pojęć, literaturę, przykłady, ćwiczenia oraz studia przypadków. Uczestnicy otrzymują również gotowe formularze, wspomagające zastosowanie poszczególnych narzędzi.

 

Zakres szkolenia:

1.Lean Management – wprowadzenie
- Geneza Lean Manufacturing
- Podstawowe elementy filozofii Lean
- Idea ciągłego doskonalenia – KAIZEN
- Cele transformacji, ramy organizacyjne oraz kluczowe role i odpowiedzialności
2. Typy marnotrawstwa – 7 typów strat +1
- Klasyfikacja typów marnotrawstwa
- Przykłady typów marnotrawstwa
- Ćwiczenie – identyfikacja marnotrawstwa
3. Mapowanie strumienia wartości
- Zjawisko silosów w przedsiębiorstwach i jego konsekwencje
- Pojęcie i zasady identyfikacji strumienia wartości
- Technika mapowania Makigami
- Zasady ustalania czasów Lead Time oraz Cycle Time oraz Processing Time
- Ćwiczenie praktyczne
4. Analiza mapy strumienia wartości
- Identyfikacja wąskich gardeł oraz VA/NVA
- Takt Time oraz wykres Yamazumi
- Zasady balansowania procesu
5. Przegląd narzędzi i technik eliminacji marnotrawstwa (Kanban, SMED, TPM, Poka Yoke, Jidoka, Standaryzacja, 5S)
6. Identyfikacja problemów
- Zasady identyfikacji problemów
- podstawowe błędy przy identyfikacji problemów i ich konsekwencje
- ustalanie priorytetów dla problemów - macierz Eisenhowera
7. Metody rozwiązywania problemów
- Cykl PDCA,
- Metoda 8D (osiem dyscyplin),
- Raport A3
- DMAIC
8. Wprowadzenie do Six Sigma
- Geneza Six Sigma
- Główne zasady i cele
- Model x-ów i y-ów
- fazy w cyklu DMAIC i typowe narzędzia
9. Proces i identyfikacja procesu
- Mapa SIPOC
- Ćwiczenie – SIPOC
10. Pozyskiwanie głosu Klienta
- Pojęcie VOC – Voice of Client/Customer
- Identyfikacja VOC – ćwiczenie
11. Zasady tworzenia mierników dla pomiaru procesu
- Rodzaje mierników
- Pojęcie CTQ oraz drzewo CTQ
- Plan zbierania danych – budowa i zawartość
12. Mapowanie szczegółowe procesu
- Zasady mapowania i organizacja zespołu
- Metoda mapowania Flow Chart oraz notacja BBPMN 2.0
13. Zasady ustalania przyczyn źródłowych problemu
- Podejście do identyfikacji potencjalnych przyczyn źródłowych
- Diagram Ishikawy
- Metoda 5Why
- Diagram Pareto
14. Analiza FMEA
- PFMEA – analiza procesu
- DFMEA – analiza projektu/wyrobu
15. Wprowadzenie do Minitab
- Budowa aplikacji
- Przygotowanie danych do analizy
16. Ocena stabilności procesu
- Pojęcie stabilności
- Run Chart
- I-MR
17. Ocena rozkładu danych
- Histogram – budowa i zastosowanie
- Podstawowe miary: mediana, kwartyle , wariancja, odchylenie standardowe, rozstęp
18. Zdolność jakościowa procesu
- Pojęcie zdolności jakościowej
- Wskaźniki zdolności: Cp, Cpk, PPM, DPMO, Yield
19. Badanie zależności pomiędzy zmiennymi
- Korelacja – pojęcie i rodzaje korelacji
- Wykres Scatter Plot
20. Regresja liniowa
- Model regresji liniowej
- Ocena regresji i zastosowanie modelu do predykcji
21. Stratyfikacja i segmentacja danych
- Czynniki stratyfikacji i segmentacji danych
- Wykres Box Plot
- Wykres Pareto
22. Technika 5 S
- Etapy 5S
- Wizualizacja
- Obszary korzyści
- Problemy wdrożeniowe i przeciwdziałanie
- Gra 5S
23. Opracowanie planu działań doskonalących
- Zasady generowania i oceny pomysłów usprawnień
- Planowanie działań
- Ustalanie odpowiedzialności i zasad monitowania postępów
24. Podsumowanie szkolenia i wypełnienie ankiet
25. Test końcowy

Termin i lokalizacja

Lean Six Sigma Yellow Belt

Sesja 1: 27-28 listopada 2023

Sesja 2: 19-20 grudnia 2023

czas trwania: 4 dni

Warszawa

start: 27-28 listopada 2023
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Yellow Belt

Sesja 1: 21-22 grudnia 2023

Sesja 2: 11-12 stycznia 2024

czas trwania: 4 dni

ONLINE

start: 21-22 grudnia 2023
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Yellow Belt

Sesja 1: 18 - 19 stycznia 2024

Sesja 2: 8 - 9 lutego 2024

Czas trwania: 4 dni

Warszawa

start:18-19 stycznia 2024
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Yellow Belt

Sesja 1: 12 - 13 lutego 2024

Sesja 2: 26 - 27 lutego 2024

Czas trwania: 4 dni

ONLINE

start: 12 - 13 lutego 2024
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Yellow Belt

Sesja 1: 6-7 marca 2024

Sesja 2: 26-27 marca 2024

Czas trwania: 4 dni

Warszawa

start: 6-7 marca 2024
zapisz się na szkolenie

facebook