Szkolenie Lean Six Sigma Green Belt

Cele szkolenia:

Lean 6 Sigma to zdecydowanie najskuteczniejsza metodyka doskonalenia procesów, pozwalająca otrzymać znakomite efekty w obrębie poprawiania jakości produktów oraz świadczonych usług, a także redukowania kosztów złej jakości (tzw. COPQ). To również sposób na obniżenie kosztów realizacji procesów i podnoszenie zadowolenia klientów, który stanowi połączenie atutów dwóch filozofii zarządzania jakością - Lean Manufacturing oraz 6 Sigma. Six Sigma jest zorientowana na zredukowanie zmienności, zaś Lean Manufacturing skupia się na odchudzaniu procesów ze zbędnych działań i eliminacji marnotrawstwa.

Szkolenie ma na celu przekazać słuchaczom niezbędną wiedzę oraz umożliwić im zdobycie nowych praktycznych umiejętności obejmujących posługiwanie się narzędziami z zakresu usprawniania procesów oraz cyklu doskonalenia DMAIC (Define - Zdefiniuj, Measure - Zmierz, Analyse - Analizuj, Improve - Usprawnij, Control - Skontroluj) i ich zastosowanie w projekcie usprawniającym realizowanym przez każdego ze słuchaczy.

 • Define - Zdefiniuj - słuchacze dowiedzą się jak określić oraz zdefiniować problem, skompletować podstawową dokumentację projektową (Project Charter), a także w jaki sposób zorganizować zbudować zespół projektowy i pozyskać Sponsora. 
 • Measure - Zmierz - słuchacze sporządzą dokumentację procesu (mapa procesu), pozyskają wymagania klienta i na ich podstawie stworzą system pomiarowy dla procesu oraz otrzymają konieczne dla rozstrzygnięcia problemu dane. 
 • Analyse - Analizuj - na podstawie skompletowanych danych słuchacze ustalą bieżący poziom spełnienia wymagań przez proces, zdefiniują przyczyny zmienności w procesie i przedstawią problem w sposób matematyczny. 
 • Improve - Usprawnij - słuchacze zbadają zależności zachodzące pomiędzy kluczowymi przyczynami, zaprojektują i zasymulują efekty ostatecznego rozwiązania, a następnie je wdrożą. 
 • Control - Skontroluj - uczestnicy szkolenia zweryfikują otrzymane rezultaty oraz ustalą system pomiarowy i kontrolny, który pozwoli na monitorowanie i dalsze doskonalenie usprawnionego procesu.

Green Belt to nadzwyczaj istotna rola w programie implementacji LSS, jak i we wszystkich programach z zakresu zarządzania jakością i doskonalenia procesów. To ekspert, legitymujący się bogatym doświadczeniem biznesowym oraz kompleksową wiedzą o procesach, w których na co dzień uczestniczy. Taka osoba musi sprawnie wykorzystywać w praktyce podstawowe narzędzia, rozumieć istotę procesu oraz czynników, które mają wpływ na zadowolenie klienta i efektywność procesów. Odpowiada również za prowadzenie niewielkich projektów usprawniających.

Szkolenie LSS Green Belt

Ponadto, pod okiem bardziej doświadczonych Black Beltów, bierze udział w dużych projektach usprawniających jako Team Leader.


Opis szkolenia:

Podczas szkolenia słuchacze dowiedzą się:

 1. czym jest Lean Six Sigma i do czego służy?
 2. jakie są główne atuty i korzyści zastosowania Lean Six Sigma?
 3. co to takiego VoC (Voice of Customer) i CTQ (Critical to Quality) i dlaczego są ważne?
 4. co to takiego DMAIC?
 5. jak prowadzić projekty i kontrolować rezultaty usprawnień przy wykorzystaniu podejścia DMAIC?
 6. jak prawidłowo zdefiniować projekt usprawniający?
 7. jak zbudować zespół projektowy?
 8. jak ocenić czy realizowany proces biznesowy jest efektywny?
 9. jak zdiagnozować i usunąć źródła problemów i wąskie gardła w procesie?
 10. jak wykorzystać pracę zespołową do rozwiązywania problemów biznesowych?
 11. jakie najskuteczniejsze narzędzia zastosować do rozwiązania problemu?
 12. jak wykorzystać statystykę do doskonalenia procesów?
 13. w jaki sposób na etapie projektowania rozwiązania unikać błędów ujawniających się po wdrożeniu?
 14. w jaki sposób podnosić jakość procesu oraz zmniejszać koszty jego realizacji?
 15. w jaki sposób przy wsparciu trenera zastosować zdobytą wiedzę do usprawniania procesów?


Adresaci szkolenia:

Specjaliści procesowi, Project Managerowie, kadra managerska, kierownicy średniego i operacyjnego szczebla zarządzania, inżynierowie i analitycy procesów, pełnomocnicy do spraw jakości, osoby usprawniające i zarządzające procesami, specjaliści odpowiadający za wdrożenie programu jakości w przedsiębiorstwie.


Trener:

Certyfikowany Black Belt z kilkunastoletnią praktyką biznesową, kierownik projektów oraz programów jakości, doświadczony trener.


Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa 8 dni - w sumie 64 godziny. Obejmuje wykłady teoretyczne i warsztaty praktyczne, podczas których słuchacze poznają teorię, analizują studia przypadków, wykonują ćwiczenia praktyczne i w oparciu o nie, przy pomocy trenera przygotowują rozwiązanie jednego, kluczowego dla ich przedsiębiorstw, problemu. Rozwiązanie problemu zgodnie z procesem DMAIC stanowi nieodłączną część szkolenia i jest warunkiem certyfikacji słuchacza. Słuchacze mogą korzystać także z indywidualnych konsultacji w trakcie szkolenia oraz zdalnie (telefon, mail, skype).
Szkolenie składa się z czterech modułów, z których każdy trwa po 2 dni. W ramach poszczególnych modułów szkoleniowych przedstawiana jest filozofia oraz narzedzia Lean, zasady tworzenia i funkcjonowania systemu ciągłego doskonalenia (Kaizen) oraz cykl doskonalenia DMAIC wraz z najważniejszycmi narzędziami do analizy i doskonalenia procesów.


Certyfikacja:

Słuchacze, po zakończeniu szkolenia i zdaniu końcowego egzaminu, otrzymują certyfikat ukończenia szkolenie LSS Green Belt. Aby zdobyć certyfikat Green Belt należy zaimplementować rozwiązanie jednego rzeczywistego problemu w przedsiębiorstwie i przedstawić następnie dokumentację takiego projektu do weryfikacji. Na podstawie przekazanej przez uczestnika dokumentacji projektu wydawany jest nieodpłatnie certyfikat.


Materiały szkoleniowe:

Segregator (400 stron materiałów szkoleniowych), w którym znajdują się: wykład, słownik pojęć, wykaz literatury, przykłady, ćwiczenia oraz case studies. Uczestnicy otrzymują ponadto gotowe formularze, które ułatwią zastosowanie poszczególnych narzędzi.


Ogólny plan szkolenia:

Faza Define

 1. Geneza Lean Manufacturing oraz Six Sigma (LSS)
 2. Pojęcie procesu i istota podejścia procesowego w zarządzaniu
 3. LSS na tle innych systemów zarządzania
 4. Korzyści z zastosowania narzędzi LSS
 5. Klient procesu i orientacja na klienta
 6. Proces DMAIC
 7. Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie i kluczowe role (Project Manager, Sponsor itd.)
 8. Tworzenie dokumentacji projektowej (Project Charter)
 9. Analiza kosztów i korzyści (CBA - Cost Benefis Analysis)
 10. Pozyskiwanie głosu klienta (VOC - Voice of the Customer) oraz wymagań klienta (CTQ - Critical to Quality)
 11. QFD - Quality Function Deployment oraz modelu Kano

Faza Measure

 1. Pojęcie strumienia wartości 
 2. Mapowanie procesu w praktyce
 3. Mapowanie strumienia wartości  (Value Stream Mapping)
 4. Drzewo CTQ/proces
 5. Definiowanie miar dla CTQ
 6. Typy danych i ich ograniczenia
 7. Podstawowe pojęcia i wzory statystyczne 
 8. Tworzenie systemu pomiarowego procesu
 9. Plan zbierania danych  (Data Collection Plan)
 10. Zasady próbkowania statystycznego
 11. Istota MSA - analiza systemu pomiarowego
 12. Minitab - wprowadzenie do aplikacji 


Faza Analyze

 1. Przegląd projektu
 2. Analiza mapy procesu 
 3. Analiza strumienia wartości (VSM) - VA/NVA, Lead Time, Processing Time
 4. Analiza graficzna danych - Minitab
 5. Koncepcja Lean
 6. Główne źródła marnotrawstwa (muda)
 7. Ocena zdolności procesu dla danych dyskretnych 
 8. Ocena zdolności procesu dla danych ciągłych 
 9. Benchmarking 
 10. Diagram Ishikawy (Fish bone), 5WHY oraz zastosowanie analizy Pareto.
 11. Zastosowanie FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)
 12. Identyfikacja przyczyn zmienności - Minitab
 13. Analiza zależności pomiędzy zmiennymi - Minitab
 14. Podstawowe testy statystyczne - Minitab
 15. Ustalenie celu dla usprawnień
 16. Minitab - analizy statystyczne 


Faza Improve

 1. Przegląd projektu
 2. Analiza przyczyn zmienności 
 3. Projektowanie eksperymentów (DOE - Design of Experiment)
 4. Rodzaje DOE i ich zastosowanie  
 5. Ustalenie tolerancji operacyjnych 
 6. Eliminacja marnotrawstwa
 7. Pull production, Takt time, balansowanie procesu
 8. Heijunka i Jidoka 
 9. Kanban 
 10. SMED, TPM  
 11. 5 S oraz Gra 5 S
 12. Mistake Proofing
 13. Ocena i wybór rozwiązania
 14. Planowanie i koordynacja wdrożenia usprawnień

Faza Control

 1. Analiza systemu pomiarowego dla zmiennych 
 2. Pomiar wydolności procesu usprawnionego 
 3. Audyty kontrolne
 4. Limity kontrolne versus limity specyfikacji
 5. Wykresy kontrole dla danych ciągłych 
 6. Wykresy kontrole dla danych dyskretnych 
 7. Plan kontroli procesu
 8. Projektowanie dashboardu
 9. Balanced ScoreCard 
 10. Monitorowanie procesu i Plan Kontroli
 11. Kaizen
 12. Test sprawdzający wiedzę

 

Oferujemy również kursy na poziomach White Belt, Yellow Belt oraz Black Belt. Zdobyte po ich ukończeniu certyfikaty są rozpoznawane i cenione na całym świecie.

Termin i lokalizacja

Lean Six Sigma Green Belt

Sesja 1: 28 - 29 czerwiec 2022
Sesja 2: 14 - 15 lipiec 2022
Sesja 3: 25 - 26 lipiec 2022
Sesja 4: 4 - 5 sierpień 2022

Czas trwania: 8 dni

Warszawa

start: 28 - 29 czerwiec 2022
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Green Belt online

Sesja 1: 11 - 12 sierpnia 2022
Sesja 2: 22 - 23 sierpnia 2022
Sesja 3: 1 - 2 września 2022
Sesja 4: 12- 13 września 2022

Czas trwania: 8 dni

ONLINE

start: 11 - 12 sierpnia 2022
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Green Belt

Sesja 1: 26 - 27 września 2022
Sesja 2: 13 - 14 października 2022
Sesja 3: 24 - 25 października 2022
Sesja 4: 7 - 8 listopada 2022

Czas trwania: 8 dni

Warszawa

start: 26 - 27 września 2022
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Green Belt

Sesja 1: 10 - 11 października 2022
Sesja 2: 20 - 21 października 2022
Sesja 3: 3 - 4 listopada 2022
Sesja 4: 14 - 15 listopada 2022

Czas trwania: 8 dni

Poznań

start: 10 - 11 października 2022
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Green Belt online

Sesja 1: 10 - 11 października 2022
Sesja 2: 20 - 21 października 2022
Sesja 3: 3 - 4 listopada 2022
Sesja 4: 14 - 15 listopada 2022

Czas trwania: 8 dni

ONLINE

start: 10 - 11 października 2022
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Green Belt

Sesja 1: 9 - 10 listopada 2022
Sesja 2: 24 - 25 listopada 2022
Sesja 3: 5 - 6 grudnia 2022
Sesja 4: 19 - 20 grudnia 2022

Czas trwania: 8 dni

Warszawa

start: 9 - 10 listopada 2022
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Green Belt online

Sesja 1: 15 - 16 grudnia 2022
Sesja 2: 9 - 10 stycznia 2023
Sesja 3: 23- 24 stycznia 2023
Sesja 4: 2 - 3 luty 2023

Czas trwania: 8 dni

ONLINE

start: 15 - 16 grudnia 2022
zapisz się na szkolenie

facebook