Szkolenie Lean Six Sigma Green Belt

Cele szkolenia:

Szkolenie ma na celu przekazać słuchaczom niezbędną wiedzę oraz umożliwić im zdobycie nowych praktycznych umiejętności obejmujących posługiwanie się narzędziami z zakresu usprawniania procesów oraz cyklu doskonalenia DMAIC (Define - Zdefiniuj, Measure - Zmierz, Analyse - Analizuj, Improve - Usprawnij, Control - Skontroluj) na poziomie Green Belt i ich zastosowanie w projekcie usprawniającym realizowanym przez każdego ze słuchaczy.

 • Define - Zdefiniuj - słuchacze dowiedzą się jak określić oraz zdefiniować problem, skompletować podstawową dokumentację projektową (Project Charter), a także w jaki sposób zorganizować zbudować zespół projektowy i pozyskać Sponsora. 
 • Measure - Zmierz - słuchacze sporządzą dokumentację procesu (mapa procesu), pozyskają wymagania klienta i na ich podstawie stworzą system pomiarowy dla procesu oraz otrzymają konieczne dla rozstrzygnięcia problemu dane. 
 • Analyse - Analizuj - na podstawie skompletowanych danych słuchacze ustalą bieżący poziom spełnienia wymagań przez proces, zdefiniują przyczyny zmienności w procesie i przedstawią problem w sposób matematyczny. 
 • Improve - Usprawnij - słuchacze zbadają zależności zachodzące pomiędzy kluczowymi przyczynami, zaprojektują i zasymulują efekty ostatecznego rozwiązania, a następnie je wdrożą. 
 • Control - Skontroluj - uczestnicy szkolenia zweryfikują otrzymane rezultaty oraz ustalą system pomiarowy i kontrolny, który pozwoli na monitorowanie i dalsze doskonalenie usprawnionego procesu.

Rola Green Belt w Lean Six Sigma

Green Belt to ekspert, legitymujący się bogatym doświadczeniem biznesowym oraz kompleksową wiedzą o procesach, w których na co dzień uczestniczy. Green Belt musi sprawnie wykorzystywać w praktyce podstawowe narzędzia Lean Six Sigma, rozumieć istotę procesu oraz czynników, które mają wpływ na zadowolenie klienta i efektywność procesów. Green Belt odpowiada za prowadzenie niewielkich projektów usprawniających. Ponadto, pod okiem bardziej doświadczonych Black Beltów, bierze udział jako Team Leader w dużych projektach usprawniających. Ponadto, pod okiem bardziej doświadczonych Black Beltów, bierze udział w dużych projektach usprawniających jako Team Leader.Korzyści ze szkolenia:

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • Zrozumiesz istotę filozofii Lean oraz Six Sigma
 • Poznasz skuteczne narzędzia do usprawniania procesów i rozwiązywania problemów
 • Zastosujesz w praktyce wiedzę zdobytą w trakcie kursu do rozwiązania rzeczywistego problemu organizacji i uzyskania policzalnych korzyści
 • Zdobędziesz umiejętność mapowania oraz analizy przebiegu procesu
 • Poznasz zasady identyfikowania wymagań klientów procesu
 • Dowiesz się jak zbudować system pomiaru efektywności procesu
 • Nauczysz się identyfikowania marnotrawstwa w procesach i przedsiębiorstwie
 • Poznasz cyklu doskonalenia DMAIC
 • Zdobędziesz umiejętność diagnozy i identyfikacji przyczyn źródłowych problemów i wąskich gardeł w procesie
 • Dowiesz się, które narzędzia zastosować do rozwiązania problemu i eliminacji marnotrawstwa
 • Poznasz zasady analizy danych pomiarowych i główne narzędzia służące do analizy i prezentacji danych
 • Dowiesz się jak ocenić zdolność procesu do spełnienia wymagań Klienta
 • Dowiesz się jak przeprowadzić analizę procesu i ocenić stabilność procesu
 • Pozyskasz wiedzę o tym, które narzędzia zastosować do rozwiązania problemu i eliminacji marnotrawstwa
 • Poznasz inne osoby zafascynowane Lean Six Sigma i nawiążesz nowe znajomości
 • Wymienisz poglądy, doświadczenia i przemyślenia z innymi praktykami

W ramach szkolenia otrzymasz:

- Materiały szkoleniowe jako kompendium wiedzy w segregatorze
- Dodatkowe materiały i formularze w formie elektronicznej
- Nielimitowane wsparcie w trakcie kursu i po jego zakończeniu związane z realizacją projektu usprawniającego
- Możliwość bezpośrednich konsultacji z trenerem podczas zajęć oraz w formie zdalnej pomiędzy zajęciami oraz po zakończeniu kursu
- W ramach szkolenia stacjonarnego otrzymasz także lunch i poczęstunek
- Możliwość wymiany doświadczeń z innymi praktykami w ramach forum praktyków w formie online

 
Adresaci szkolenia:

Specjaliści procesowi, Project Managerowie, kadra managerska, kierownicy średniego i operacyjnego szczebla zarządzania, inżynierowie i analitycy procesów, pełnomocnicy do spraw jakości, osoby usprawniające i zarządzające procesami, specjaliści odpowiadający za wdrożenie programu jakości w przedsiębiorstwie.


Trener:

Certyfikowany Master Black Belt z kilkunastoletnią praktyką biznesową, kierownik projektów oraz programów jakości, doświadczony trener.


Czas trwania i organizacja szkolenia:

Szkolenie Green Belt trwa w sumie 8 dni (64h), podzielone na 4 sesje – trwające każda po 2 dni. Szkolenie łączy w sobie formułę wykładu oraz warsztatów praktycznych, w trakcie których uczestnicy poznają teorię, analizują studia przypadków, wykonują ćwiczenia praktyczne i na tej podstawie przy wsparciu trenera stosują poznane narzędzia w praktyce.

Program szkolenia, jego zakres merytoryczny oraz wymagania stawiane Green Belts zostały opracowane na podstawie światowych standardów i najlepszych praktyk stosowanych m.in. przez wiodącą na świecie organizację certyfikującą w zakresie szkoleń i usług związanych z Lean Six Sigma - American Society for Quality (ASQ), a także zaleceń zawartych w normach ISO 18404 oraz ISO 13053. Jeśli chodzi o wymagania egzaminacyjne podobnie jak ASQ posługujemy się w tym zakresie skalą taksonomiczną Bloom’a. Zgodnie z tą skalą można zaplanować i następnie ocenić jaki poziom umiejętności i wiedzy uzyskali uczestnicy szkolenia w kontekście poszczególnych zagadnień omawianych w trakcie kursu.

1.zapamiętać
2.zrozumieć
3.zastosować
4.analizować
5.oceniać
6.tworzyć

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają podstawowe narzędzia jakościowe oraz statystyczne, jak również aplikację Minitab Statistical Software, która jest jednym z najczęściej wykorzystywanych pakietów statystycznych wspierających usprawnianie procesów z wykorzystaniem Lean Six Sigma.

Szkolenie jest realizowane w formule praktycznych warsztatów, ćwiczeń i symulacji pozwalających uczestnikom zastosowanie w praktyce przedstawionej teorii. Uczestnicy w ramach szkolenia oraz po jego zakończeniu pracują nad własnym projektem, w którym wykorzystują przy wsparciu trenera poznane narzędzia i metody przy rozwiązywaniu rzeczywistego problemu w ich organizacji. Następnie na podstawie przekazanego podsumowania wyników projektów wydawany jest nieodpłatnie certyfikat.


Certyfikacja:

Słuchacze, po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu testu wiedzy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia Lean Six Sigma GREEN BELT. Certyfikat jest wydawany w języku angielskim.

Aby zdobyć certyfikat Green Belt należy zaimplementować rozwiązanie jednego rzeczywistego problemu w przedsiębiorstwie i przedstawić następnie dokumentację takiego projektu do weryfikacji. Na podstawie przekazanej przez uczestnika dokumentacji projektu , po pozytywnym wyniku weryfikacji, wydawany jest nieodpłatnie certyfikat Lean Six Sigma GREEN BELT w języku angielskim.

Certyfikat jest uznawany na całym świecie i stanowi świadectwo, że osoba posiada zarówno wiedzę z zakresu Lean Six Sigma i także potrafi się nią posługiwać praktyce.

Zdobyty certyfikat umożliwia dalsze podnoszenie wiedzy z zakresu LEAN SIX SIGMA w ramach kursu uzupełniającego do poziomu BLACK BELT


Materiały szkoleniowe:

Segregator (400 stron materiałów szkoleniowych), w którym znajdują się: wykład, słownik pojęć, wykaz literatury, przykłady, ćwiczenia oraz case studies. Uczestnicy otrzymują ponadto gotowe formularze, które ułatwią zastosowanie poszczególnych narzędzi.


Zakres szkolenia:

1.Lean Management – wprowadzenie
- Geneza Lean Manufacturing
- Podstawowe elementy filozofii Lean
- Idea ciągłego doskonalenia – KAIZEN
- Cele transformacji, ramy organizacyjne oraz kluczowe role i odpowiedzialności
2. Typy marnotrawstwa – 7 typów strat +1
- Klasyfikacja typów marnotrawstwa
- Przykłady typów marnotrawstwa
- Ćwiczenie – identyfikacja marnotrawstwa
3. Mapowanie strumienia wartości
- Zjawisko silosów w przedsiębiorstwach i jego konsekwencje
- Pojęcie i zasady identyfikacji strumienia wartości
- Technika mapowania Makigami
- Zasady ustalania czasów Lead Time oraz Cycle Time oraz Processing Time
- Ćwiczenie praktyczne
4. Analiza mapy strumienia wartości
- Identyfikacja wąskich gardeł oraz VA/NVA
- Takt Time oraz wykres Yamazumi
- Zasady balansowania procesu
5. Przegląd narzędzi i technik eliminacji marnotrawstwa (Kanban, SMED, TPM, Poka Yoke, Jidoka, Standaryzacja, 5S)
6. Identyfikacja problemów
- Zasady identyfikacji problemów
- Podstawowe błędy przy identyfikacji problemów i ich konsekwencje
- Ustalanie priorytetów dla problemów - macierz Eisenhowera
7. Metody rozwiązywania problemów
- Cykl PDCA,
- Metoda 8D (osiem dyscyplin),
- Raport A3
- DMAIC
8. Wprowadzenie do Six Sigma
- Geneza Six Sigma
- Główne zasady i cele
- Model x-ów i y-ów
- Fazy w cyklu DMAIC i typowe narzędzia
9. Faza Define – omówienie
- Cele i produkty fazy
- Project Charter
10. Pojęcie procesu i identyfikacja procesu
- Mapa SIPOC
- Ćwiczenie – SIPOC
11. Pozyskiwanie głosu Klienta
- Pojęcie VOC – Voice of Client/Customer
- Identyfikacja VOC – ćwiczenie
- Analiza wymagań Klienta
12. Faza Measure – wprowadzenie
- Cele i główne produkty fazy
- Przegląd typowych narzędzi
13. Zasady tworzenia mierników dla pomiaru procesu
- Rodzaje mierników
- Pojęcie CTQ oraz drzewo CTQ
- Plan zbierania danych – budowa i zawartość
14. Mapowanie szczegółowe procesu
- Zasady mapowania i organizacja zespołu
- Metoda mapowania Flow Chart oraz notacja BBPMN 2.0
15. Faza Analyse – wprowadzenie
- Cele i główne produkty fazy
- Przegląd typowych narzędzi
16. Zasady ustalania przyczyn źródłowych problemu
- Podejście do identyfikacji potencjalnych przyczyn źródłowych
- Diagram Ishikawy
- Metoda 5Why
- Diagram Pareto
17. Analiza FMEA
- PFMEA – analiza procesu
- DFMEA – analiza projektu/wyrobu
18. Wprowadzenie do Minitab
- Budowa aplikacji
- Przygotowanie danych do analizy
19. Ocena stabilności procesu
- Pojęcie stabilności
- Run Chart
- I-MR
20. Ocena rozkładu danych
- Histogram – budowa i zastosowanie
- Podstawowe miary: mediana, kwartyle , wariancja, odchylenie standardowe, rozstęp
- Identyfikacja rozkładu danych
21. Zdolność jakościowa procesu
- Pojęcie zdolności jakościowej
- Wskaźniki zdolności: Cp, Cpk, PPM, DPMO, Yield
- Obliczanie zdolności krótko i długookresowej z wykorzystaniem Minitab
22. Badanie zależności pomiędzy zmiennymi
- Korelacja – pojęcie i rodzaje korelacji
- Wykres Scatter Plot
23. Regresja liniowa
- Model regresji liniowej
- Ocena regresji i zastosowanie modelu do predykcji
- Test statystyczny zależności pomiędzy zmiennymi
- Parametr R-Square
24. Stratyfikacja i segmentacja danych
- Czynniki stratyfikacji i segmentacji danych
- Wykres Box Plot
- Wykres Pareto
25. Podstawowe testy statystyczne i ich zastosowanie
- Test for Equal Variances
- Test One Way ANOVA
- Test Median Mood’a
- Test normalności danych
26. Zasady próbkowania
- Strategie próbkowania
- Obliczanie wielkości próbki
27. Regresja wielokrotna (wielu zmiennych) – wprowadzenie
- Regresja wielokrotna – zastosowanie
- Przykład modelu z wieloma zmiennymi
28. Analiza danych z wykorzystaniem Minitab – ćwiczenia praktyczne
29.Faza Improve – wprowadzenie
- Cele i główne produkty prac
- Przegląd narzędzi
30. Technika DOE – Design of Experiments
- Eksperyment pełnoczynnikowy z 2 zmiennymi na 2 poziomach
- Eksperyment pełnoczynnikowy z 3 zmiennymi na 2 poziomach
- Wykorzystanie modelu do predykcji
- Eksperymentowanie – ćwiczenie praktyczne
- Analiza wyników ćwiczenia
31. Techniki generowania pomysłów
- Rodzaje burzy mózgów
- SCAMPER
- 6 Kapeluszy de Bono
- Macierz decyzyjna (kryteriów)
- MoSCoW
- Diagram How-How
32. Technika 5 S
- Etapy 5S
- Wizualizacja
- Obszary korzyści
- Problemy wdrożeniowe i przeciwdziałanie
- Gra 5S
33. Planowanie i organizacja wdrożenia usprawnień
- Plan wdrożenia
- Harmonogram wdrożenia
- RACI
- Ustalanie odpowiedzialności i zasad monitowania postępów
- Zasady komunikacji
- Raportowanie postępów i zarządzanie odchyleniami
34. Pilotaż
- Cele i obszary do pilotażu
- Organizacja i podsumowanie wyników pilotażu
35. Standaryzacja procesu
- Zasady standaryzacji
- Formy standaryzacji procesu
- Wdrażanie nowych standardów
- Ocena skuteczności i monitorowanie funkcjonowania standardu
36. Zabezpieczanie przed błędami
- Poka Yoke
- Jidoka i system andon
37. Faza Control – wprowadzenie
- Cele i główne produkty fazy
- Przegląd typowych narzędzi
38. Podsumowanie wyników projektu
- Ustalenie zdolności procesu
- Ustalenie korzyści z usprawnienia procesu
39. Plan kontroli procesu
- Budowa i zastosowanie planu kontroli procesu
- Karty kontrolne dla danych ciągłych – X-bar R oraz X-bar-S – omówienie
- Karty kontrolne dla danych atrybutowych : u, c, np, p – omówienie
- Audytowanie procesu
40. Zakończenie projektu
- Komunikacja wyników projektu
- Archiwizacja dokumentacji projektowej
41. Podsumowanie szkolenia i wypełnienie ankiet
42. Test końcowy

 

Termin i lokalizacja

Lean Six Sigma Green Belt

Sesja 1: 27-28 listopada 2023
Sesja 2: 19-20 grudnia 2023
Sesja 3: 4-5 stycznia 2024
Sesja 4: 15-16 stycznia 2024

Czas trwania: 8 dni

Warszawa

start: 27-28 listopada 2023
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Green Belt

Sesja 1: 21-22 grudnia 2023
Sesja 2: 11-12 stycznia 2024
Sesja 3: 25-26 stycznia 2024
Sesja 4: 5-6 lutego 2024

Czas trwania: 8 dni

ONLINE

start: 21-22 grudnia 2023
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Green Belt

Sesja 1: 18 - 19 stycznia 2024
Sesja 2: 8 - 9 lutego 2024
Sesja 3: 20 - 21 lutego 2024
Sesja 4: 4 - 5 marca 2024

Czas trwania: 8 dni

ONLINE

start:18-19 stycznia 2024
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Green Belt

Sesja 1: 12 - 13 lutego 2024
Sesja 2: 26 - 27 lutego 2024
Sesja 3: 11 - 12 marca 2024
Sesja 4: 21 - 22 marca 2024

Czas trwania: 8 dni

ONLINE

start: 12 - 13 lutego 2024
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma Green Belt

Sesja 1: 6-7 marca 2024
Sesja 2: 26-27 marca 2024
Sesja 3: 9-10 kwietnia 2024
Sesja 4: 18-19 kwietnia 2024

Czas trwania: 8 dni

 

Warszawa

start: 6-7 marca 2024
zapisz się na szkolenie

facebook