Szkolenie Zarządzanie Procesami Biznesowymi

Szkolenie z zarządzania procesami biznesowymi

 

Wprowadzenie:

Koncepcja Zarządzania Procesami Biznesowymi pozwala wyeliminować jedną z istotnych barier ograniczających efektywność organizacji, czyli funkcjonowanie w przedsiębiorstwach tzw. silosów i silosowego myślenia. Charakteryzuje się ono brakiem szerszej perspektywy - spojrzeniem z punktu widzenia wyłącznie danej jednostki organizacyjnej i zakresu jej działania. Skutkuje to zwykle lokalnymi optymalizacjami i brakiem synchronizacji pomiędzy celami i działaniami poszczególnych jednostek współpracujących ze sobą w ramach procesu. Zarządzanie nimi obejmuje m.in. zidentyfikowanie procesów w organizacji, ich udokumentowanie w formie map graficznych, mierzenie oraz kontrolę ich wyników końcowych oraz na poszczególnych etapach realizacji,  określenie właścicielstwa i ostatecznie ich aktywne usprawnianie. Zarządzanie wymaga również stworzenia ram formalnych równoważących funkcjonalną strukturę organizacyjną a także specyficznej kultury organizacyjnej nastawionej na pracę zespołową i ciągłą optymalizację. Dzięki temu przedsiębiorstwo może obsługiwać klientów na wyższym poziomie, szybciej reagować na zmiany ich wymagań i zmiany w otoczeniu, a także świadomie podnosić jakość i efektywność prowadzonej działalności.


Cel szkolenia:

Szkolenie ma za zadanie przygotować słuchaczy do samodzielnej implementacji systemu zarządzania procesami, dlatego też oprócz wykładu teoretycznego, zawiera także część praktyczną, która pozwala na wykorzystanie zdobytej w trakcie szkolenia wiedzy. Słuchaczom szkolenia zostaną przedstawione krok po kroku etapy tworzenia systemu zarządzania procesami biznesowymi. Dowiedzą się również na czym polega mapowanie, modelowanie i ich optymalizacja. Będą mogli również opracować system pomiaru efektywności procesu a także określić role i ramy formalne systemu w organizacji. W ramach szkolenia uczestnicy będą mogli również przy wsparciu trenera, zaprojektować taki system dla wybranego procesu w swojej organizacji.


Podczas niniejszego szkolenia uczestnicy nauczą się m.in.:

 1. projektować system zarządzania procesami (ustalać zakres ról i odpowiedzialności),
 2. określać procesy biznesowe będące przedmiotem zarządzania,
 3. definiować najistotniejsze wymagania jakościowe klientów,
 4. w jaki sposób projektować system pomiarowy dla procesu i zbierać dane na podstawie wymagań,
 5.  w jaki sposób tworzyć mapy procesów?
 6. monitorować skuteczność procesu przy użyciu dashboardów,
 7. w jaki sposób powinien działać system raportowania wyników procesów oraz przeglądu i ustanawianie celów?
 8. rozpoznawać obszary do usprawnienia,
 9. budować i koordynować pracę Zespołów Procesowych,
 10. zintegrować oraz sformalizować strukturę organizacyjną wraz z zarządzaniem procesami biznesowymi,
 11. inicjować projekty usprawniające na podstawie pozyskanych danych,
 12. jak zorganizować i przeprowadzić wdrożenie zarządzania procesowego w organizacji,
 13. systematycznie rozwijać zarządzanie procesami biznesowymi w organizacji.


Adresaci szkolenia:

Szkolenie Zarządzanie procesami biznesowymi jest przeznaczone dla:

 • Managerów i Dyrektorów Działów/Departamentów Zarządzania Jakością
 • Specjalistów ds. Systemu Zarządzania Jakością
 • kierownictwa i pracowników jednostek zajmujących się doskonaleniem procesów
 • kierownictwa i pracowników działów zarządzania procesem produkcyjnym
 • kierowników i pracowników działów logistyki
 • kierowników i pracowników jednostek odpowiedzialnych za jakość obsługi klienta
 • kierowników projektów


Trener prowadzący szkolenie:

Ekspert procesowy z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu procesami oraz usprawnianiu procesów w przedsiębiorstwach z wielu branż

 


Czas trwania szkolenia:

3 dni - 24 godziny


Lokalizacja:

Ośrodek szkoleniowy


Materiały szkoleniowe:

Materiały szkoleniowe zawierają 120 stron (po jednym segregatorze dla każdego uczestnika) i obejmują treść wykładu, definicje pojęć i ich angielskich odpowiedników, a także materiały z warsztatów - ćwiczenia wraz z rozwiązaniami.


Certyfikaty:

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat Managera Procesu.


Ogólny plan szkolenia:

Dzień 1:

 1. Koncepcja zarządzania procesami biznesowymi (Business Process Management) – wprowadzenie.
 2. Strategia a zarządzanie procesami - istota zależności.
 3. Czy potrzebujemy strategii do zarządzania przedsiębiorstwem?
 4. Jak zidentyfikować procesy strategiczne?
 5. Procesy biznesowe a projekty - definicje i różnice.
 6. Różne typy mierników.
 7. Uwarunkowania organizacyjne zarządzania procesami.
 8. Od czego zacząć wdrażanie systemu zarządzania procesami biznesowymi?
 9. Co zarządzanie procesami zmieni w naszej organizacji?
 10. Kluczowe role, uprawnienia i odpowiedzialności.
 11. Struktura organizacyjna a zarządzanie procesami - problemy i potencjalne konflikty.
 12. Jak zarządzać projektami w organizacji zarządzającej procesami?


Dzień 2:

 1. Mapowanie procesów.
 2. Podstawowe podejścia i wykorzystywane notacje (SIPOC, Swim Lane, EPC, UML, BPMN itp.)
 3. Szczegółowość mapowania procesów.
 4. Jak zidentyfikować proces, czyli o podejściu End to End.
 5. Mamy mapę i co dalej?
 6. Procedury i instrukcje a mapy procesów
 7. Tworzenie i zarządzanie dokumentacją procesów - aspekty praktyczne.
 8. Mierzenie procesów.
 9. Pierwsze kroki w tworzeniu systemu pomiarowego.
 10. SIPOC i mapa a mierniki.


Dzień 3:

 1. Co należy mierzyć żeby zarządzać i doskonalić proces?
 2. Co to takiego Critical to Quality (CTQ)?
 3. Tworzenie mierników, zastosowanie wartości średniej i miar zmienności (np. odchylenie standardowe).
 4. Budujemy miary w praktyce.
 5. Tworzenie dashboardu wskaźników.
 6. Analiza i optymalizacja procesów.
 7. Jak ocenić czy proces jest efektywny?
 8. Definicja i rodzaje marnotrawstwa.
 9. Czy zmienność jest dobra?
 10. Identyfikacja marnotrawstwa w praktyce.
 11. Analiza danych w praktyce - histogram, mediana, średnia arytmetyczna, odchylenie standardowe.
 12. Identyfikacja przyczyn problemów - Root Cause Analysis, Pareto.

 

Zobacz także ofertę pozostałych szkoleń: Lean Six Sigma, Strategiczna (Zrównoważona) Karta Wyników

Termin i lokalizacja

Zarządzanie Procesami

Warszawa

6 - 8 lipiec 2022
zapisz się na szkolenie

Zarządzanie Procesami

Warszawa

24-26 sierpnia 2022
zapisz się na szkolenie

Zarządzanie Procesami online

ONLINE

28 - 30 września 2022
zapisz się na szkolenie

Zarządzanie procesami

Warszawa

17 - 19 październik 2022
zapisz się na szkolenie

Zarządzanie Procesami online

ONLINE

21 - 23 listopad 2022
zapisz się na szkolenie

Zarządzanie Procesami

Warszawa

21 - 23 grudnia 2022
zapisz się na szkolenie

facebook