Zarządzanie Procesami Biznesowymi

Szkolenia z zarządzania procesami biznesowymi

Z faktem istnienia w przedsiębiorstwach procesów biznesowych nikt już dziś nie dyskutuje. To właśnie w wyniku procesów tworzone są i dostarczane klientom produkty i usługi. Jest to ogólnie znana prawda przy czym bardzo często podkreśla się również duże znaczenie efektywnych procesów biznesowych dla sukcesu organizacji w wymiarze finansowym oraz rynkowym ujmowanym jako poziom zadowolenia klientów z dostarczanych produktów i usług. Jak pokazuje jednak praktyka niezwykle trudno jest przedsiębiorstwom zmienić sposób działania oraz postrzegania klienta z tradycyjnej na procesową.

Najczęściej przedsiębiorstwa są zarządzane poprzez strukturę organizacyjną. Struktura organizacyjna określa zakres obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pionów oraz jednostek organizacyjnych. Podział ten ma niewiele wspólnego z rzeczywistym przepływem procesów w przedsiębiorstwie. W przedsiębiorstwie procesy przebiegają zazwyczaj w poprzek struktury organizacyjnej przez wiele departamentów lub działów, które funkcjonują w różnych pionach organizacyjnych i raportują do różnych przełożonych.

Sytuacja ta powoduje zjawisko silosów oraz silosowego myślenia. Jednostki organizacyjne w ramach silosu, przy braku poziomej koordynacji w perspektywie procesów realizuje własne cele i również często przeprowadza lokalne usprawnienia. Niestety, najczęściej usprawnienia te nie mają wpływu na satysfakcję klienta procesu (wewnętrznego oraz zewnętrznego) a bardzo często przynoszą skutek odwrotny do zamierzonego.Zwykle cele, które realizują uczestnicy procesu nie są również ustalane z perspektywy zapewnienia wymaganych rezultatów całego procesu ale z perspektywy pionu organizacyjnego w którym funkcjonuje jednostka uczestnicząca w procesie. Powoduje to w konsekwencji kolizję celów i konflikt interesów poszczególnych jednostek uczestniczących w procesie. Typowym zjawiskiem jest również brak transparentności działania oraz konflikty spowodowane niejasnymi lub nakładającymi się na siebie zakresami odpowiedzialności.

Powoduje to także, wydłużenie procesu decyzyjnego oraz problemy ze wskazaniem decydenta , który jest uprawniony do podjęcia decyzji w danej sytuacji. Brak jest również informacji o tym jak efektywny jest proces oraz jaka jest efektywność poszczególnych jednostek organizacyjnych uczestniczących w procesie. Trudno jest więc ustalić kto odpowiada za to, że pojawił się problem lub niezadowolenie klienta.
Istotnym problemem utrudniającym przedsiębiorstwom zarządzanie procesami są również braki w wiedzy obejmującej modelowanie procesów.

 

Prowadzi to do sytuacji, w której:

 1. realizowane procesy są nieefektywne kosztowo i odbiegają od poziomu osiąganego przez liderów w branży:
 2. konieczne jest korygowanie i naprawianie wielu błędów i braków występujących w trakcie oraz w wyniku realizacji procesu;
 3. procesy generują wiele reklamacji od niezadowolonych klientów;
 4. powtarzalny proces nie jest wystandaryzowany w wyniku czego systematycznie powtarzają się te same problemy w jego realizacji;
 5. brak jest więdzy o tym czy realizowany proces spełnia oczekiwania klienta czy wymaga natychmiastowej poprawy;
 6. nie wiadomo w jaki sposób poszczególni uczestnicy procesu wpływają na jego rezultaty i gdzie jest najsłabsze ogniwo w procesie;
 7. marnotrawione są poważne środki na lokalne usprawnienia ( w tym automatyzację i informatyzację);
 8. nie ma wiedzy o tym co jest ważne dla klienta procesu a tym samym o tym jaki jest najbardziej efektywny dla firmy sposób w jaki te wymagania można spełnić;
 9. nie jest wykorzystywany dostępny potencjał intelektualny do usprawniania procesu;
 10. marnotrawione są zasoby firmy na na wykonywanie czynności nieistotnych z punktu widzenia klienta.


Usunięcie wszystkich wymienionych wyżej bolączek jest możliwe poprzez wdrożenie w przedsiębiorstwie formalnego Systemu Zarządzania Procesami (w tym mapowania i modelowania), który pozwala zarządzać relacjami poziomymi w organizacji w ramach realizowanych procesów biznesowych.

Korzyści z wdrożenia Systemu Zarządzania Procesami w przedsiębiorstwie obejmują:

 1. Zapewnienie koncentracji na kliencie i jego potrzebach;
 2. Większa dbałość o jakość poprzez wprowadzenie relacji Dostawca-Klient wewnątrz organizacji
 3. Zwiększenie poziomu kontroli zmian;
 4. Rozszerzenie zdolności przedsiębiorstwa do konkurowania przez odpowiednią alokację i wykorzystanie zasobów;
 5. Poprawienie komunikacji i zmniejszenie liczby konfliktów
 6. Jasny podział odpowiedzialności i poprawa koordynacji działań w organizacji
 7. Podniesienie zdolności organizacji do przeprowadzenia szybkich zmian w dynamicznym otoczeniu;
 8. Stworzenie środowiska i kultury ciągłego doskonalenia skoncentrowanej na kliencie;
 9. Zapewnienie kompleksowego spojrzenia na model biznesu;
 10. Ograniczenie poziomu błędów oraz podniesienie jakości produktów i usług;
 11. Zmniejszenie kosztów realizacji procesów;
 12. Zrozumienie jak dane na wejściu stają się wartością dla klienta;
 13. Dostosowanie się do wymagań konkurencyjności i oczekiwań klienta.

 

Usługi świadczone w ramach wdrażania Systemu Zarządzania Procesami obejmują:

 • Inwentaryzację procesów biznesowych przedsiębiorstwa;
 • Projektowania i wdrażanie rozwiązań w zakresie pozyskiwania i analizy wymagań klienta;
 • Mapowanie i usprawnianie procesów:
 • Projektowanie systemu pomiarowego dla procesu;
 • Zaprojektowanie i wdrożenie dashboardów wskaźników procesów oraz systemu raportowania procesu;
 • Zaprojektowanie i wdrożenie systemu kaskadowania celów biznesowych  przedsiębiorstwa w perspektywie procesów biznesowych;
 • Opracowanie i wdrożenie standardów w przedsiębiorstwie zakresie zarządzania procesami w tym Regulaminu Rady Jakości;
 • Integracja zarządzania procesowego z istniejącą w przedsiębiorstwie dokumentacją organizacyjną;
 • Opracowanie dokumentacji operacyjnej (kart procesów, procedur i instrukcji) dla procesów biznesowych;
 • Wdrażanie narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie dokumentacją procesów;
 • Przeprowadzenie szkoleń dla Zarządu, kierownictwa oraz pracowników z zakresu zarządzania procesami biznesowymi;
 • Wsparcie po wdrożeniu Systemu Zarządzania Procesami.

 

OFEROWANE SZKOLENIA

 • Szkolenie Zarządzanie Procesami Biznesowymi
 • Szkolenie Mapowanie i Analiza Procesu
 •  

   

  facebook

  ul. Młyńska 5/9 61-729 Poznań
  +48 61 666 13 74 biuro@openhorizon.com.pl