Zarządzanie Strategiczne - Szkolenia, Kursy

Rola zarządzania strategicznego w funkcjonowaniu i rozwoju przedsiębiorstwa

Posiadanie zdefiniowanej strategii rozwoju przedsiębiorstwa jest niezwykle istotne, zwłaszcza w zmiennym otoczeniu biznesowym. Zmienne otoczenie oznacza, że przedsiębiorstwo musi dostosowywać się do szybko zmieniających się warunków rynkowych, technologicznych, konkurencyjnych i społecznych. Jak pokazuje praktyka, w natłoku bieżących spraw, trudno jednak znaleźć czas na analizę działalności w dłuższej, strategicznej perspektywie. Zazwyczaj to właśnie bieżące sprawy wygrywają z tymi strategicznymi.

Z tego też powodu realizacja doraźnych, krótkookresowych celów nie jest kompatybilna z celami oraz priorytetami długookresowymi. Osiągając doraźne korzyści, narażamy się na ich negatywne, odłożone w czasie konsekwencje, których koszty rozpatrywane w długim horyzoncie czasowym zdecydowanie przekraczają uzyskane krótkookresowe rezultaty.

 

Oferowane szkolenia 


Dlaczego warto posiadać strategię?

Jest wiele powodów posiadania zdefiniowanej strategii rozwoju, wśród których najważniejsze to:

1.Wytyczanie celów i kierunku: Strategia rozwoju umożliwia określenie celów i kierunku, w którym firma chce podążać. W zmiennym otoczeniu, gdzie warunki rynkowe mogą się zmieniać szybko i nieprzewidywalnie, dobrze zdefiniowana strategia zapewnia pewność co do celów, pomaga w podjęciu decyzji i koncentruje zasoby organizacji w odpowiednich obszarach. Bez klarownej strategii przedsiębiorstwo może być narażone na rozproszenie sił i brak spójności w działaniach.

2. Adaptacja do zmian: Zdefiniowana strategia rozwoju umożliwia elastyczne dostosowywanie się do zmieniającego się otoczenia. Odpowiednio opracowana strategia uwzględnia analizę trendów rynkowych, ocenę konkurencji, identyfikację szans i zagrożeń. Dzięki temu firma może podejmować odpowiednie działania w celu wykorzystania okazji i minimalizacji ryzyka. Strategia pozwala organizacji reagować szybko i skutecznie na zmieniające się warunki i zachować swoją konkurencyjność.

3. Konkurencyjność na rynku: W zmiennym otoczeniu konkurencja jest często intensywna. Posiadanie zdefiniowanej strategii rozwoju pozwala przedsiębiorstwu wyróżnić się na rynku, znaleźć swoją unikalną wartość dodaną i budować przewagę konkurencyjną. Strategia umożliwia skoncentrowanie się na obszarach, w których firma może osiągnąć przewagę, takich jak innowacje, jakość, obsługa klienta czy efektywność operacyjna. Bez strategii przedsiębiorstwo może działać przypadkowo, tracąc szanse na budowanie konkurencyjnej pozycji na rynku.

4.Skoordynowanie działań i alokacja zasobów: Zdefiniowana strategia rozwoju umożliwia skoordynowanie działań wewnątrz organizacji i efektywną alokację zasobów. Przedsiębiorstwo może skoncentrować swoje działania na obszarach, które mają największe znaczenie dla realizacji strategii. Strategia pozwala na priorytetyzację projektów, inwestycji i działań, zapewniając racjonalne wykorzystanie dostępnych zasobów, takich jak ludzie, finanse, technologia czy infrastruktura.

5.Planowanie długoterminowe: Zdefiniowana strategia rozwoju umożliwia planowanie długoterminowe, co jest istotne w zmiennym otoczeniu biznesowym. Przedsiębiorstwo może określić cele i cele strategiczne na dłuższy okres czasu, np. na 3, 5 lub 10 lat. Planowanie długoterminowe umożliwia organizacji spojrzenie w przyszłość, przewidywanie zmian i wyznaczanie kierunków działań. Bez strategii przedsiębiorstwo może działać w trybie reaktywnym, skupiając się jedynie na bieżących problemach i tracąc długofalową perspektywę.

6.Motywacja i zaangażowanie pracowników: Zdefiniowana strategia rozwoju przyczynia się do większej motywacji i zaangażowania pracowników. Kiedy pracownicy rozumieją cele i kierunek organizacji, mogą poczuć się bardziej związani z jej sukcesem. Strategia daje pracownikom wyraźne wskazówki dotyczące priorytetów i oczekiwań. Dodatkowo, strategia może służyć jako punkt odniesienia dla oceny wyników i celów indywidualnych pracowników, co przyczynia się do ich rozwoju i efektywności.


W zmiennym otoczeniu biznesowym, posiadanie zdefiniowanej strategii rozwoju jest niezwykle ważne dla długoterminowego sukcesu przedsiębiorstwa. Strategia zapewnia wytyczne, elastyczność, konkurencyjność, koordynację działań, planowanie długoterminowe i motywację pracowników. To fundament, na którym organizacja może budować swoją przyszłość i skutecznie reagować na zmieniające się warunki rynkowe.

Główne korzyści z zarządzania strategicznego:

1. Osiągnięcie sukcesu w długim okresie poprzez satysfakcję klientów i akcjonariuszy; 

2. Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów w wyniku dostrojenia celów poszczególnych pionów, departamentów, działów/wydziałów do celów długoterminowych całego przedsiębiorstwa; 

3. Uzgodnienie strategii w przedsiębiorstwie i przełożenie jej na system powiązanych celów i mierników pozwalających na jej operacyjną realizację; 

4. Ścisłe powiązanie systemów controlingu strategicznego z operacyjnym, pozwalające na analizę i interpretację wyników bieżących w kontekście strategicznym; 

5. Koncentracja wysiłku i zasobów na priorytetach strategicznych i na kluczowych inicjatywach (projektach) strategicznych, podejmowanych w celu prześcignięcia konkurentów; 

6. Zapewnienie bieżącej informacji zwrotnej dla Zarządu i kierownictwa o wynikach realizacji przyjętej strategii oraz o potencjalnych zagrożeniach (systemu wczesnego ostrzegania); 

7. Wyjaśnienie strategii przedsiębiorstwa pracownikom; 

8. Strategiczne ukierunkowanie działań pracowników na poszczególnych szczeblach organizacyjnych przedsiębiorstwa.

9. Osiągniecie sukcesu w długim okresie poprzez satysfakcję klientów i akcjonariuszy; 

Zakres oferowanych usług obejmuje:

 • Organizacja oraz przeprowadzenie sesji, szkoleń i warsztatów strategicznych dla klienta

 • Projektowanie strategii oraz jej integrowanie z systemem zarządzania i procesami przedsiębiorstwa

 • Prowadzenie warsztatów w celu kaskadowania strategii na poszczególne obszary biznesu i procesy biznesowe

 • Identyfikacja wiązki celów przedsiębiorstwa wraz z ich kaskadowaniem na poszczególne jednostki organizacyjne

 • Implementacja strategii u klienta wraz z wdrożeniem jej w narzędziach informatycznych

 • Konsulting przy wyborze narzędzia informatycznego wykorzystanego przy wdrażaniu oraz raportowaniu Strategicznej Karty Wyników

 • Definiowanie wymagań biznesowych i tworzenie koncepcji rozwiązań w zakresie zarządzania strategicznego jako tzw. Blue Print we wdrożeniach systemów IT

 • Planowanie i projektowanie systemów informacji zarządczej na bazie technologii hurtowni danych

 • Prowadzenie szkoleń dotyczących Zrównoważonej Karty Wyników dla pracowników z rozmaitych szczebli przedsiębiorstwa

 • Audyt skuteczności wdrożenia Balanced Scorecard (rewitalizacja BSC - zrównoważonej karty wyników)

 • Opracowanie standardów raportowania realizacji strategii ich integracja z system raportowania zarządczego przedsiębiorstwa

 • Wsparcie w organizacji i przeprowadzaniu okresowych przeglądów realizacji strategii. 

Oferowane szkolenia z zakresu zarządzania strategicznego:

 • Szkolenie Zrównoważona Karta Wyników
 • Szkolenie Hoshin Kanri
 • Szkolenie Zarządzanie przez Cele
 • facebook

  ul. Młyńska 5/9 61-729 Poznań
  +48 61 666 13 74 biuro@openhorizon.com.pl